RUS
  • РУС

  • ҚАЗ

  • ENG

Заводы партнеры

Жеткізушілер

Suppliers

Legrand

Legrand

Legrand

Legrand - мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Продукция Legrand применяется и в жилых помещениях, и в зданиях административного сектора, и на промышленных объектах. Лидерство Legrand на рынке обусловлено высокой культурой производства, а также крупными инвестициями в исследования и разработки новых технологий и материалов. Legrand – это 19% мирового рынка установочного электрооборудования и 15% рынка кабель-каналов. Штаб-квартира Legrand находится во Франции.

Legrand - электр және ақпараттық жүйелерді құру бойынша әлемдік лидер. Legrand өнімдері тұрғын үй нысандары мен өндірістік нысандарда қолданылады. Legrand-тың нарықтағы көшбасшылығы өндірістің жоғары стандарттары, сондай-ақ жаңа технологиялар мен материалдарды зерттеуге және дамытуға үлкен инвестициялардың арқасында. Legrand әлемдік электр жабдықтардың нарығының 19%-ын және кабельдік арналардың нарығының 15% -ын құрайды. Legrand штаб-пәтері Францияда орналасқан.

Legrand - specialist in building electrical and information systems in the world. Legrand products are used in residential, administrative buildings, and at industrial facilities. Legrand's leadership in the market is due to its high production standards, as well as large investments in research and development of new technologies and materials. Legrand is 19% installation electrical equipment and 15% cable channels in the world market. The headquarters of Legrand is in France.

Philips

Philips

Philips

Компания Philips создает освещение завтрашнего дня. Будучи одной из немногих компаний, действующих сразу в нескольких отличных друг от друга технологических областях, является мировым лидером в сфере сетевых световых решений. Philips уходит от индивидуальных продуктов в сторону сетевых светодиодных систем освещения и сопутствующих услуг, стремится вывести на потребительский рынок светодиодные светильники и лампы. Продвигая эти технологии, помогает своим клиентам творить,создавать и в целом работать более эффективно.

​​​​Philips - ертеңгі жарықтандыруды жасайды. Бірнеше технологиялық салада жұмыс істейтін
бірнеше компаниялардың бірі ретінде, жарықтандыру шешімдерін желілермен
қамтамасыз етуде әлемдік көшбасшы болып табылады. Philips компаниясы жекелеген
өнімдерден кетіп желілік жарықдиодты жарықтандыру жүйелеріне және тиісті
қызметтерге бағдарлап, тұтынушылар нарығына LED шамдарды әкелуге ұмтылады. Осы
технологияларды ілгері жылжыту арқылы, ол өз тұтынушыларын жасауға және көбінесе
көп жұмыс істеуге көмектеседі

Philips - creates the lighting of tomorrow. As one of the few companies operating in several distinct
technology areas, it is the world leader in networking lighting solutions. Philips is moving away
from individual products in the direction of network LED lighting systems and related services,
seeks to bring LED lamps to the consumer market. By promoting these technologies, it helps its
customers create, produce and generally work more

Световые Технологии

Световые Технологии

Lighting Technologies

    Компания «Световые Технологии» – крупнейший производитель и поставщик светотехнических решений. Основная сфера деятельности – разработка и производство светильников общего и специального назначения для внутреннего и наружного освещения. На сегодняшний день под торговой маркой «Световые Технологии» на собственном производстве   выпускается более 9 000 модификаций световых приборов для различных областей применения - от административных и офисных зданий до промышленных объектов и стадионов.

    «Световые Технологии» компаниясы – жарықтехникалық шешімдердің ең ірі өндірушісі және жеткізушісі. Негізгі қызмет саласы – ішкі және сыртқы жарықтандыру үшін жалпы және ерекше мақсатындағы шырақтарды құрастыру және өндіру. Бүгінгі таңда «Световые Технологии» сауда маркасы астында өз өндірісінде әкімшілік және кеңсе ғимараттардан өндіріс нысандары және стадиондарға дейін әрқилы қолданыс аясы үшін 9 000 астам модификациялы жарық аспаптары шығарылып тұр.

    Svetovye Tekhnologii Company is the largest manufacturer and supplier of lighting solutions. The main field of activity is the development and production of general and special lamps for indoor and outdoor lighting. Currently, under the brand name “Lighting Technologies”, more than 9,000 modifications of lighting devices are produced for various fields of application, from administrative and office buildings to industrial facilities and stadiums at domestic manufacture.

Eaton

Eaton

Eaton

   Eaton – мировой лидер в области управления энергией, объем продаж которой в 2018 году составил 21,6 млрд долларов США. Наши энергосберегающие решения и услуги помогают клиентам управлять электрической, гидравлической и механической энергией более надежными, рациональными, эффективными, безопасными и экологичными способами. Eaton стремится повышать качество жизни и окружающей среды путем использования технологий и услуг в сфере управления энергией. Компания насчитывает около 99 000 сотрудников и продает продукцию клиентам более чем в 175 странах.

    Eaton – энергия басқару саласындағы дүниежүзілік жетекшісі. Оның 2018 жылғы сату көлемі 21,6 млрд АҚШ долларға жетті. Біздің энергия сақтау шешімдер және қызметтер клиенттер үшін үмітті, қисынды, тиімді, қауіпсіз және экологиялық әдістері арқылы электрикалық, гидравликалық және механикалық энергиясын басқаруға көмек береді. Eaton энергия басқару саласында технологиялар мен қызметтерді пайдалану арқылы тіршілік және қоршаған орданың сапасын көтеруге. Компанияда 99 000 астам қызметкерлері бар, компания 175 астам елдерде клиенттерге өнім сатады.
 
 

    Eaton is a world leader in energy management, and in 2018, the company's sales amounted to 21.6 billion US dollars. Our energy-efficient solutions and services help customers manage electrical, hydraulic, and mechanical energy in more reliable, efficient, efficient, safe, and environmentally friendly ways. Eaton is committed to improving the quality of life and the environment through the use of energy management technologies and services. The company has approximately 99,000 employees and sells products to customers in more than 175 countries.

КЭАЗ

КЭАЗ

KEAZ

КЭАЗ - российский разработчик и производитель надежной электротехники с 1945 года.Мы непрерывно развиваемся, выпуская новые продукты, внедряя передовые технологии, расширяя производственные площади, приобретая современное оборудование.
Сегодня на площади 60 000 кв.м. работают 1900 станков, позволяя производить более 28 000 наименований надежных электротехнических продуктов в России и для России.
Продукция завода представлена торговыми марками, под которыми производятся аппараты, строго соответствующие заявленным характеристикам и предназначенные для разных ценовых сегментов рынка. Система менеджмента качества завода соответствует требованиям международных и отечественных стандартов ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

КЭАЗ – 1945 жылдан бастап ресейлік әзірлеуші және сенімді электротехниканы өндірушісі болып табылады. Біз жаңа өнімдерді шығара отырып, озық технологияларды енгізе отырып және өндірістік алаңдарды кеңейте отырып, заманауи жабдықтарды сатып аламыз. Бүгінде 60 000 ш.м. алаңда 1900 станоктар жұмыс істейді, бұл 28 000-нан астам сенімді электротехникалық өнімдерді Ресейге және Ресейде шығаруға мүмкіндік береді. Зауыт өнімі сауда маркаларымен ұсынылған, олардың астында белгіленген сипаттамаларға қатаң сәйкес келетін және нарықтың әр түрлі баға сегменттеріне арналған аппараттар өндіріледі. Зауыттың сапа менеджменті жүйесі ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 және ГОСТ РВ 0015-002 2012 халықаралық және отандық стандарттардың талаптарына сәйкес келеді.

KEAZ - is a Russian developer and manufacturer of reliable electrical engineering since 1945. We are constantly developing, releasing new products, introducing advanced technologies, expanding production areas, acquiring modern equipment. Today, in an area of 60 000 sq. meters 1900 machines operate, making it possible to produce more than 28,000 items of reliable electrical products in Russia and for Russia. The products of the plant are represented by the trademarks under which the devices are manufactured, which strictly correspond to the declared characteristics and are intended for different price segments of the market. The quality management system of the plant meets the requirements of international and domestic standards ISO 9001: 2015, GOST R ISO 9001-2015 and GOST RV 0015-002-2012.

ТОО "Талдыкорганский Кабельный Завод"

"Талдыкорганский Кабельный Завод" ЖШС

Taldykorgan Cable Plant JSC

ТОО "Талдыкорганский кабельный завод" является крупным производителем кабельной продукции в Казахстане и выпускает более 5000 видов и макроразмеров кабельно- проводниковой продукции.
На сегодняшний день – это предприятие с современным оборудованием, оснащенное средствами автоматизации и контроля, обеспечивающее выпуск высококачественной продукции, которая широко известна и пользуется спросом не только в Республике Казахстан, но и за ее пределами. Предприятие производит более 8 000 маркроразмеров кабельно-проводниковой продукции по которым может удовлетворить требования потребителей.

"Талдықорған кабель зауыты" ЖШС Қазақстандағы кабельдік өнімнің ірі өндірушісі болып табылады және кабель - өткізгіш өнімдерінің 5000-нан астам түрі мен макроөлшерін шығарады. Бүгінгі күні - бұл Қазақстан Республикасында ғана емес, одан тыс жерлерде де кеңінен танымал және сұранысқа ие жоғары сапалы өнім шығаруды қамтамасыз ететін автоматтандыру және бақылау құралдарымен жабдықталған заманауи жабдықтары бар кәсіпорын. Кәсіпорын 8 000-нан астам кабель-өткізгіш өнімдерін шығарады, олар бойынша тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыра алады.

Taldykorgan Cable Factory LLP is a major manufacturer of cable products in Kazakhstan and produces more than 5,000 types and macro-dimensions of cable and wiring products. Today it is an enterprise with modern equipment, equipped with automation and control systems, ensuring the production of high-quality products, which are widely known and are in demand not only in the Republic of Kazakhstan, but also abroad. The company produces more than 8,000 mark-sizes of cable and wire products for which it can satisfy the requirements of consumers.

EKF

EKF

EKF

EKF – один из ведущих российских производителей высококачественной низковольтной электротехники. Компания предлагает полный спектр электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексные решения для  повышения энергоэффективности в различных отраслях.
Продукция EKF разрабатывается на основе современных технологий с учетом последних научных достижений. Все комплектующие и готовые изделия проходят тестирование и независимую экспертизу в международных и российских центрах. Сертификация производственных площадок по ISO 9001 позволяет гарантировать профессиональный подход и неизменно высокое качество продукции.

EKF - жоғары сапалы төмен вольтты электротехниканың жетекші ресейлік өндірушілерінің бірі. Компания электр энергиясын енгізу, тарату және есепке алу, технологиялық процестерді жергілікті автоматтандыру үшін электр жабдықтарының толық спектрін, сондай-ақ әр түрлі салаларда энергия тиімділігін арттыру үшін кешенді шешімдерді ұсынады. EKF өнімі соңғы ғылыми жетістіктерді ескере отырып, заманауи технологиялар негізінде әзірленеді. Барлық дайын бұйымдар халықаралық және Ресей орталықтарында тестілеуден және тәуелсіз сараптамадан өтеді. Өндірістік алаңдарды сертификаттау ISO 9001 бойынша өнімнің жоғары сапасына кепілдік береді.

EKF is one of the leading Russian manufacturers of high-quality low-voltage electrical products. The company offers a full range of electrical equipment for input, distribution and metering of electricity, local automation of technological processes, as well as integrated solutions for improving energy efficiency in various industries. EKF products are developed on the basis of modern technologies, taking into account the latest scientific achievements. All components and finished products are tested and independently examined in international and Russian centers. Certification of production sites to ISO 9001 ensures a professional approach and consistently high product quality.

LEZARD

Lezard

Lezard

Основанная в 1970 году,компания «DERNEK GRUP» входит в число крупнейших производителей электротехнической и осветительной продукции и специализируется в области электротехнической продукции. 1995 году компания вышла на российский рынок, в 2007 «DERNEK GRUP» начала реализацию современных электроустановочных изделий,светотехнической и другой высокотехнологичной продукцией под торговой маркой LEZARD. Для достижения наших целей, на мировых рынках мы открыли завод в Китае общей площадью 25000 м2. 1000 сотрудников заняты на производстве качественной продукции по доступным ценам. Таким образом, LEZARD с каждым годом, становиться популярным и надежным производителем.

Lezard - 1970 жылы қаланған «DERNEK GRUP» компаниясы электр және жарықтандыру өнімдерінің ірі өндірушілерінің бірі болып табылады және электр өнімдеріне маманданған. 1995 жылы компания ресейлік нарыққа кірді, 2007 жылы «DERNEK GRUP» компаниясы LEZARD сауда маркасымен заманауи электр қондырғыларын, жарықтандыруды және басқа да жоғары технологиялық өнімдерді сата бастады. Біздің мақсаттарымызға қол жеткізу үшін Қытайда 25 мың шаршы метрге жуық әлемдік нарықтағы зауыт аштық. Қолжетімді бағамен сапалы өнім өндіруде 1000 адам жұмыс жасайды. Осылайша, LEZARD жыл сайын танымал және сенімді өндіруші болып табылады.

Lezard - Founded in 1970, “DERNEK GRUP” is one of the largest producers of electrical and lighting products and specializes in electrical products. In 1995, the company entered the Russian market; in 2007 “DERNEK GRUP” began selling modern electrical installation products, lighting and other high-tech products under the LEZARD trademark. To achieve our goals, we have opened a factory in China with a total area of 25,000 m2 in world markets. 1000 employees are engaged in the production of quality products at affordable prices. Every year LEZARD becomes a popular and reliable manufacturer.

DKC

DKC

DKC

    Компания ДКС, основанная в августе 1998 года, на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Развивая свое производство, дистрибьюторскую сеть и новые направления, ДКС выполняет миссию по обеспечению мирового рынка электротехнических изделий высококачественной продукцией.

    1988 жылғы тамыз айында қаланған ДКС компаниясы қазір Ресей мен Еуропа бойы кабель тасымалдағыш жүйелер және төмен вольтты жабдықтаудың ең ірі өндірушілердің санына жатады. Өз өндірісі, дистрибьютор желісі мен жаңа бағыттарды, ДКС жоғары сапалы өнімдермен электротехникалық бұйымдары әлемдік рыногын қамтамасыз ету деген міндетін атқарады.

   The DKC company, which was founded in August 1998, is currently one of the largest manufacturers of cable support systems and low-voltage equipment in Russia and Europe. Developing its production, distribution network and new directions, DKC provides the world market with high-quality electrical products.

ООО "Сарансккабель"

ООО "Сарансккабель"

SaranskCabel

ООО "Сарансккабель" является одним из ведущих предприятий кабельной промышленности и постоянно обновляет номенклатуру выпускаемой продукции, которая используется во многих отраслях индустрии. Среди потребителей продукции крупнейшие предприятия энергетической, строительной, транспортной отраслей, предприятия машиностроения и связи. ОАО "Завод "Сарансккабель" – высокотехнологичное предприятие кабельной отрасли, оснащенное самыми современными автоматизированными и компьютеризированными технологическими линиями.На заводе выпускается более 13 тысяч маркоразмеров кабельно-проводниковых изделий для различных отраслей: металлургии, энергетики, в том числе атомной, связи, химической, угле-, нефте- и газодобывающей промышленности, строительства, машиностроения, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, авиации, радиотехники, компьютерной техники, судостроения.

"Саранскабель" ЖШҚ кабель өнеркәсібінің жетекші кәсіпорындарының бірі болып табылады және индустрияның көптеген салаларында пайдаланып шығарылатын өнімнің номенклатурасын үнемі жаңартады. Өнімді тұтынушылар арасында энергетикалық, құрылыс, көлік салаларының ірі кәсіпорындары, машина жасау және байланыс кәсіпорындары бар. "Саранскабель зауыты " ААҚ заманауи автоматтандырылған және компьютерлендірілген технологиялық желілермен жабдықталған кабель саласының жоғары технологиялық кәсіпорны. Зауытта 13 мыңнан астам маркоөлшерді бұйымдар әртүрлі салаларда шығарылады: металлургия, энергетика, соның ішінде ядролық, байланыс, химия, көмір, мұнай және газ өндіру өнеркәсібі, құрылыс, машина жасау, ауыл шаруашылығы, темір жол көлігі, авиация, радиотехника, компьютерлік техника, кеме жасау үшін кабель-өткізгіш бұйымдар.

LLC Saransk Cable is one of the leading enterprises of the cable industry and is constantly updating the range of products that are used in many industries. Among the consumers of products are the largest enterprises of the energy, construction, transport industries, enterprises of mechanical engineering and communications. OJSC "Saransk Cable" Plant is a high-tech enterprise of the cable industry, equipped with the most modern automated and computerized technological lines. The plant produces more than 13 thousand-mark sizes of cable and wire products for various industries: metallurgy, energy, including nuclear, communications, chemical, coal -, oil and gas industry, construction, engineering, agriculture, railway transport, aviation, radio engineering, computer equipment, shipbuilding.

Waviot Asia

«Вавиот» - производитель беспроводных систем для учета в сферах ЖКХ, сельском хозяйстве, городской инфраструктуре. В Казахстане первыми вышли на рынок с решением на базе LPWAN (Low Power Wide Area Network) -  новом подходе в радиосвязи, применяемом для устройств в крупных распределенных беспроводных сетях телеметрии. Особенность технологии – низкое энергопотребление, высокая эффективность и экономичность, длительный срок работы батарей, высокая проникающая способность сигнала и широкий территориальный охват.