RUS
  • РУС

  • ҚАЗ

  • ENG

Заводы партнеры

Жеткізушілер

Suppliers

Legrand

Legrand

Legrand

Legrand - мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Продукция Legrand применяется и в жилых помещениях, и в зданиях административного сектора, и на промышленных объектах. Лидерство Legrand на рынке обусловлено высокой культурой производства, а также крупными инвестициями в исследования и разработки новых технологий и материалов. Legrand – это 19% мирового рынка установочного электрооборудования и 15% рынка кабель-каналов. Штаб-квартира Legrand находится во Франции.

Legrand - электр және ақпараттық жүйелерді құру бойынша әлемдік лидер. Legrand өнімдері тұрғын үй нысандары мен өндірістік нысандарда қолданылады. Legrand-тың нарықтағы көшбасшылығы өндірістің жоғары стандарттары, сондай-ақ жаңа технологиялар мен материалдарды зерттеуге және дамытуға үлкен инвестициялардың арқасында. Legrand әлемдік электр жабдықтардың нарығының 19%-ын және кабельдік арналардың нарығының 15% -ын құрайды. Legrand штаб-пәтері Францияда орналасқан.

Legrand - specialist in building electrical and information systems in the world. Legrand products are used in residential, administrative buildings, and at industrial facilities. Legrand's leadership in the market is due to its high production standards, as well as large investments in research and development of new technologies and materials. Legrand is 19% installation electrical equipment and 15% cable channels in the world market. The headquarters of Legrand is in France.

Philips

Philips

Philips

Компания Philips создает освещение завтрашнего дня. Будучи одной из немногих компаний, действующих сразу в нескольких отличных друг от друга технологических областях, является мировым лидером в сфере сетевых световых решений. Philips уходит от индивидуальных продуктов в сторону сетевых светодиодных систем освещения и сопутствующих услуг, стремится вывести на потребительский рынок светодиодные светильники и лампы. Продвигая эти технологии, помогает своим клиентам творить,создавать и в целом работать более эффективно.

​​​​Philips - ертеңгі жарықтандыруды жасайды. Бірнеше технологиялық салада жұмыс істейтін
бірнеше компаниялардың бірі ретінде, жарықтандыру шешімдерін желілермен
қамтамасыз етуде әлемдік көшбасшы болып табылады. Philips компаниясы жекелеген
өнімдерден кетіп желілік жарықдиодты жарықтандыру жүйелеріне және тиісті
қызметтерге бағдарлап, тұтынушылар нарығына LED шамдарды әкелуге ұмтылады. Осы
технологияларды ілгері жылжыту арқылы, ол өз тұтынушыларын жасауға және көбінесе
көп жұмыс істеуге көмектеседі

Philips - creates the lighting of tomorrow. As one of the few companies operating in several distinct
technology areas, it is the world leader in networking lighting solutions. Philips is moving away
from individual products in the direction of network LED lighting systems and related services,
seeks to bring LED lamps to the consumer market. By promoting these technologies, it helps its
customers create, produce and generally work more

Световые Технологии

Световые Технологии

Lighting Technologies

    Компания «Световые Технологии» – крупнейший производитель и поставщик светотехнических решений. Основная сфера деятельности – разработка и производство светильников общего и специального назначения для внутреннего и наружного освещения. На сегодняшний день под торговой маркой «Световые Технологии» на собственном производстве   выпускается более 9 000 модификаций световых приборов для различных областей применения - от административных и офисных зданий до промышленных объектов и стадионов.

    «Световые Технологии» компаниясы – жарықтехникалық шешімдердің ең ірі өндірушісі және жеткізушісі. Негізгі қызмет саласы – ішкі және сыртқы жарықтандыру үшін жалпы және ерекше мақсатындағы шырақтарды құрастыру және өндіру. Бүгінгі таңда «Световые Технологии» сауда маркасы астында өз өндірісінде әкімшілік және кеңсе ғимараттардан өндіріс нысандары және стадиондарға дейін әрқилы қолданыс аясы үшін 9 000 астам модификациялы жарық аспаптары шығарылып тұр.

    Svetovye Tekhnologii Company is the largest manufacturer and supplier of lighting solutions. The main field of activity is the development and production of general and special lamps for indoor and outdoor lighting. Currently, under the brand name “Lighting Technologies”, more than 9,000 modifications of lighting devices are produced for various fields of application, from administrative and office buildings to industrial facilities and stadiums at domestic manufacture.

Eaton

Eaton

Eaton

   Eaton – мировой лидер в области управления энергией, объем продаж которой в 2018 году составил 21,6 млрд долларов США. Наши энергосберегающие решения и услуги помогают клиентам управлять электрической, гидравлической и механической энергией более надежными, рациональными, эффективными, безопасными и экологичными способами. Eaton стремится повышать качество жизни и окружающей среды путем использования технологий и услуг в сфере управления энергией. Компания насчитывает около 99 000 сотрудников и продает продукцию клиентам более чем в 175 странах.

    Eaton – энергия басқару саласындағы дүниежүзілік жетекшісі. Оның 2018 жылғы сату көлемі 21,6 млрд АҚШ долларға жетті. Біздің энергия сақтау шешімдер және қызметтер клиенттер үшін үмітті, қисынды, тиімді, қауіпсіз және экологиялық әдістері арқылы электрикалық, гидравликалық және механикалық энергиясын басқаруға көмек береді. Eaton энергия басқару саласында технологиялар мен қызметтерді пайдалану арқылы тіршілік және қоршаған орданың сапасын көтеруге. Компанияда 99 000 астам қызметкерлері бар, компания 175 астам елдерде клиенттерге өнім сатады.
 
 

    Eaton is a world leader in energy management, and in 2018, the company's sales amounted to 21.6 billion US dollars. Our energy-efficient solutions and services help customers manage electrical, hydraulic, and mechanical energy in more reliable, efficient, efficient, safe, and environmentally friendly ways. Eaton is committed to improving the quality of life and the environment through the use of energy management technologies and services. The company has approximately 99,000 employees and sells products to customers in more than 175 countries.

КЭАЗ

КЭАЗ

KEAZ

КЭАЗ - российский разработчик и производитель надежной электротехники с 1945 года.Мы непрерывно развиваемся, выпуская новые продукты, внедряя передовые технологии, расширяя производственные площади, приобретая современное оборудование.
Сегодня на площади 60 000 кв.м. работают 1900 станков, позволяя производить более 28 000 наименований надежных электротехнических продуктов в России и для России.
Продукция завода представлена торговыми марками, под которыми производятся аппараты, строго соответствующие заявленным характеристикам и предназначенные для разных ценовых сегментов рынка. Система менеджмента качества завода соответствует требованиям международных и отечественных стандартов ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

КЭАЗ – 1945 жылдан бастап ресейлік әзірлеуші және сенімді электротехниканы өндірушісі болып табылады. Біз жаңа өнімдерді шығара отырып, озық технологияларды енгізе отырып және өндірістік алаңдарды кеңейте отырып, заманауи жабдықтарды сатып аламыз. Бүгінде 60 000 ш.м. алаңда 1900 станоктар жұмыс істейді, бұл 28 000-нан астам сенімді электротехникалық өнімдерді Ресейге және Ресейде шығаруға мүмкіндік береді. Зауыт өнімі сауда маркаларымен ұсынылған, олардың астында белгіленген сипаттамаларға қатаң сәйкес келетін және нарықтың әр түрлі баға сегменттеріне арналған аппараттар өндіріледі. Зауыттың сапа менеджменті жүйесі ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 және ГОСТ РВ 0015-002 2012 халықаралық және отандық стандарттардың талаптарына сәйкес келеді.

KEAZ - is a Russian developer and manufacturer of reliable electrical engineering since 1945. We are constantly developing, releasing new products, introducing advanced technologies, expanding production areas, acquiring modern equipment. Today, in an area of 60 000 sq. meters 1900 machines operate, making it possible to produce more than 28,000 items of reliable electrical products in Russia and for Russia. The products of the plant are represented by the trademarks under which the devices are manufactured, which strictly correspond to the declared characteristics and are intended for different price segments of the market. The quality management system of the plant meets the requirements of international and domestic standards ISO 9001: 2015, GOST R ISO 9001-2015 and GOST RV 0015-002-2012.

ТОО "Талдыкорганский Кабельный Завод"

"Талдыкорганский Кабельный Завод" ЖШС

Taldykorgan Cable Plant JSC

ТОО "Талдыкорганский кабельный завод" является крупным производителем кабельной продукции в Казахстане и выпускает более 5000 видов и макроразмеров кабельно- проводниковой продукции.
На сегодняшний день – это предприятие с современным оборудованием, оснащенное средствами автоматизации и контроля, обеспечивающее выпуск высококачественной продукции, которая широко известна и пользуется спросом не только в Республике Казахстан, но и за ее пределами. Предприятие производит более 8 000 маркроразмеров кабельно-проводниковой продукции по которым может удовлетворить требования потребителей.

"Талдықорған кабель зауыты" ЖШС Қазақстандағы кабельдік өнімнің ірі өндірушісі болып табылады және кабель - өткізгіш өнімдерінің 5000-нан астам түрі мен макроөлшерін шығарады. Бүгінгі күні - бұл Қазақстан Республикасында ғана емес, одан тыс жерлерде де кеңінен танымал және сұранысқа ие жоғары сапалы өнім шығаруды қамтамасыз ететін автоматтандыру және бақылау құралдарымен жабдықталған заманауи жабдықтары бар кәсіпорын. Кәсіпорын 8 000-нан астам кабель-өткізгіш өнімдерін шығарады, олар бойынша тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыра алады.

Taldykorgan Cable Factory LLP is a major manufacturer of cable products in Kazakhstan and produces more than 5,000 types and macro-dimensions of cable and wiring products. Today it is an enterprise with modern equipment, equipped with automation and control systems, ensuring the production of high-quality products, which are widely known and are in demand not only in the Republic of Kazakhstan, but also abroad. The company produces more than 8,000 mark-sizes of cable and wire products for which it can satisfy the requirements of consumers.

EKF

EKF

EKF

EKF – один из ведущих российских производителей высококачественной низковольтной электротехники. Компания предлагает полный спектр электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексные решения для  повышения энергоэффективности в различных отраслях.
Продукция EKF разрабатывается на основе современных технологий с учетом последних научных достижений. Все комплектующие и готовые изделия проходят тестирование и независимую экспертизу в международных и российских центрах. Сертификация производственных площадок по ISO 9001 позволяет гарантировать профессиональный подход и неизменно высокое качество продукции.

EKF - жоғары сапалы төмен вольтты электротехниканың жетекші ресейлік өндірушілерінің бірі. Компания электр энергиясын енгізу, тарату және есепке алу, технологиялық процестерді жергілікті автоматтандыру үшін электр жабдықтарының толық спектрін, сондай-ақ әр түрлі салаларда энергия тиімділігін арттыру үшін кешенді шешімдерді ұсынады. EKF өнімі соңғы ғылыми жетістіктерді ескере отырып, заманауи технологиялар негізінде әзірленеді. Барлық дайын бұйымдар халықаралық және Ресей орталықтарында тестілеуден және тәуелсіз сараптамадан өтеді. Өндірістік алаңдарды сертификаттау ISO 9001 бойынша өнімнің жоғары сапасына кепілдік береді.

EKF is one of the leading Russian manufacturers of high-quality low-voltage electrical products. The company offers a full range of electrical equipment for input, distribution and metering of electricity, local automation of technological processes, as well as integrated solutions for improving energy efficiency in various industries. EKF products are developed on the basis of modern technologies, taking into account the latest scientific achievements. All components and finished products are tested and independently examined in international and Russian centers. Certification of production sites to ISO 9001 ensures a professional approach and consistently high product quality.

LEZARD

Lezard

Lezard

Основанная в 1970 году,компания «DERNEK GRUP» входит в число крупнейших производителей электротехнической и осветительной продукции и специализируется в области электротехнической продукции. 1995 году компания вышла на российский рынок, в 2007 «DERNEK GRUP» начала реализацию современных электроустановочных изделий,светотехнической и другой высокотехнологичной продукцией под торговой маркой LEZARD. Для достижения наших целей, на мировых рынках мы открыли завод в Китае общей площадью 25000 м2. 1000 сотрудников заняты на производстве качественной продукции по доступным ценам. Таким образом, LEZARD с каждым годом, становиться популярным и надежным производителем.

Lezard - 1970 жылы қаланған «DERNEK GRUP» компаниясы электр және жарықтандыру өнімдерінің ірі өндірушілерінің бірі болып табылады және электр өнімдеріне маманданған. 1995 жылы компания ресейлік нарыққа кірді, 2007 жылы «DERNEK GRUP» компаниясы LEZARD сауда маркасымен заманауи электр қондырғыларын, жарықтандыруды және басқа да жоғары технологиялық өнімдерді сата бастады. Біздің мақсаттарымызға қол жеткізу үшін Қытайда 25 мың шаршы метрге жуық әлемдік нарықтағы зауыт аштық. Қолжетімді бағамен сапалы өнім өндіруде 1000 адам жұмыс жасайды. Осылайша, LEZARD жыл сайын танымал және сенімді өндіруші болып табылады.

Lezard - Founded in 1970, “DERNEK GRUP” is one of the largest producers of electrical and lighting products and specializes in electrical products. In 1995, the company entered the Russian market; in 2007 “DERNEK GRUP” began selling modern electrical installation products, lighting and other high-tech products under the LEZARD trademark. To achieve our goals, we have opened a factory in China with a total area of 25,000 m2 in world markets. 1000 employees are engaged in the production of quality products at affordable prices. Every year LEZARD becomes a popular and reliable manufacturer.

DKC

DKC

DKC

    Компания ДКС, основанная в августе 1998 года, на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Развивая свое производство, дистрибьюторскую сеть и новые направления, ДКС выполняет миссию по обеспечению мирового рынка электротехнических изделий высококачественной продукцией.

    1988 жылғы тамыз айында қаланған ДКС компаниясы қазір Ресей мен Еуропа бойы кабель тасымалдағыш жүйелер және төмен вольтты жабдықтаудың ең ірі өндірушілердің санына жатады. Өз өндірісі, дистрибьютор желісі мен жаңа бағыттарды, ДКС жоғары сапалы өнімдермен электротехникалық бұйымдары әлемдік рыногын қамтамасыз ету деген міндетін атқарады.

   The DKC company, which was founded in August 1998, is currently one of the largest manufacturers of cable support systems and low-voltage equipment in Russia and Europe. Developing its production, distribution network and new directions, DKC provides the world market with high-quality electrical products.

ООО "Сарансккабель"

ООО "Сарансккабель"

SaranskCabel

ООО "Сарансккабель" является одним из ведущих предприятий кабельной промышленности и постоянно обновляет номенклатуру выпускаемой продукции, которая используется во многих отраслях индустрии. Среди потребителей продукции крупнейшие предприятия энергетической, строительной, транспортной отраслей, предприятия машиностроения и связи. ОАО "Завод "Сарансккабель" – высокотехнологичное предприятие кабельной отрасли, оснащенное самыми современными автоматизированными и компьютеризированными технологическими линиями.На заводе выпускается более 13 тысяч маркоразмеров кабельно-проводниковых изделий для различных отраслей: металлургии, энергетики, в том числе атомной, связи, химической, угле-, нефте- и газодобывающей промышленности, строительства, машиностроения, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, авиации, радиотехники, компьютерной техники, судостроения.

"Саранскабель" ЖШҚ кабель өнеркәсібінің жетекші кәсіпорындарының бірі болып табылады және индустрияның көптеген салаларында пайдаланып шығарылатын өнімнің номенклатурасын үнемі жаңартады. Өнімді тұтынушылар арасында энергетикалық, құрылыс, көлік салаларының ірі кәсіпорындары, машина жасау және байланыс кәсіпорындары бар. "Саранскабель зауыты " ААҚ заманауи автоматтандырылған және компьютерлендірілген технологиялық желілермен жабдықталған кабель саласының жоғары технологиялық кәсіпорны. Зауытта 13 мыңнан астам маркоөлшерді бұйымдар әртүрлі салаларда шығарылады: металлургия, энергетика, соның ішінде ядролық, байланыс, химия, көмір, мұнай және газ өндіру өнеркәсібі, құрылыс, машина жасау, ауыл шаруашылығы, темір жол көлігі, авиация, радиотехника, компьютерлік техника, кеме жасау үшін кабель-өткізгіш бұйымдар.

LLC Saransk Cable is one of the leading enterprises of the cable industry and is constantly updating the range of products that are used in many industries. Among the consumers of products are the largest enterprises of the energy, construction, transport industries, enterprises of mechanical engineering and communications. OJSC "Saransk Cable" Plant is a high-tech enterprise of the cable industry, equipped with the most modern automated and computerized technological lines. The plant produces more than 13 thousand-mark sizes of cable and wire products for various industries: metallurgy, energy, including nuclear, communications, chemical, coal -, oil and gas industry, construction, engineering, agriculture, railway transport, aviation, radio engineering, computer equipment, shipbuilding.

Waviot Asia

Waviot Asia

Waviot Asia

«Вавиот» - производитель беспроводных систем для учета в сферах ЖКХ, сельском хозяйстве, городской инфраструктуре. В Казахстане первыми вышли на рынок с решением на базе LPWAN (Low Power Wide Area Network) -  новом подходе в радиосвязи, применяемом для устройств в крупных распределенных беспроводных сетях телеметрии. Особенность технологии – низкое энергопотребление, высокая эффективность и экономичность, длительный срок работы батарей, высокая проникающая способность сигнала и широкий территориальный охват.

«Вавиот» тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, ауыл шаруашылығы және қала инфрақұрылымын есепке алу үшін сымсыз жүйелерді өндіруші болып табылады. Қазақстанда кең таралған сымсыз телеметрия желілеріндегі құрылғылар үшін пайдаланылатын радиобайланыс құралдарына жаңа көзқарас - LPWAN (Low Power Wide Area Network) негізіндегі шешімдерімен нарыққа бірінші болып кірді. Технологияның ерекшелігі төмен энергия тұтыну, жоғары тиімділік пен үнемдеу, батареяның ұзақ қызмет етуі, сигналдың жоғары енуі және кең аумақтық қамту болып табылады.

«Waviot» is a manufacturer of wireless systems for accounting in the housing and utilities sector, agriculture, and urban infrastructure. In Kazakhstan, Waviot was the first to enter the market with a solution based on LPWAN (Low Power Wide Area Network) - a new approach to radio communications used for devices in large distributed wireless telemetry networks. The feature of the technology is low power consumption, high efficiency and economy, long battery life, high signal penetration and wide territorial coverage.

Saiman

Saiman

Saiman

Saiman -ведущее предприятие отечественного приборостроения с полным циклом производства измерительных приборов учета электроэнергии. Приборостроительный завод «SAIMAN» территориально расположен в г. Алматы. Хорошо известен в республике и в странах СНГ как ведущий производитель и поставщик собственной продукции – широкой линейки электронных электросчетчиков, трансформаторов тока, шкафов учета электроэнергии внутренней и наружной установки, светодиодной продукции, автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО).

Saiman - электр энергиясын есептегіш құралдар өндірісінің толық циклімен отандық аспап жасаудың жетекші кәсіпорны. "SAIMAN" Аспап жасау зауыты аумағы Алматы қаласында орналасқан. Республикада және ТМД елдерінде өз өнімдерін – электронды электр есептегіштердің, ток трансформаторларының, ішкі және сыртқы қондырғының электр энергиясын есепке алу шкафтарының, жарықдиодты өнімдердің, электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінің, сыртқы жарықтандыруды басқарудың автоматтандырылған жүйесінің жетекші өндірушісі және жеткізушісі ретінде жақсы танымал.

Saiman is a leading enterprise of domestic instrument engineering with a full production cycle of electricity metering devices. Instrument-making plant "SAIMAN" is located in Almaty. It is well known in the Republic of Kazakhstan and in the CIS countries as a leading manufacturer and supplier of products - a wide range of electricity meters, current transformers, indoor electricity metering cabinets for indoor and outdoor installations, LED products, automated system for commercial metering of electricity, and automated outdoor lighting control system.

RAYCHEM

RAYCHEM

RAYCHEM

Продукция RAYCHEM – (разработанные немецкой компанией Tyco Electronics) термоусаживаемые муфты для силового кабеля отлично приспособлены для эксплуатации в суровых казахстанских условиях. Они просты в монтаже, устойчивы к воздействиям внешних факторов. Применяемые в составе кабельных муфт материалы очень стойки к длительным электрическим воздействиям и погодным условиям. Имеют маленькое время установки. Плотно облегают сращиваемый кабель, наглухо его герметизируя. Кабельная арматура Tyco Electronics Raychem отличается от других полимеров улучшенными механическими свойствами, устойчивостью к химическим воздействиям и температурным перепадам

RAYCHEM өнімі - (Tyco Electronics неміс компаниясы әзірлеген) күш кабельдері үшін термотұрақты жеңдер Қазақстанның ауа райының қатал жағдайларында пайдалануға жақсы бейімделген. Олар орнатуға оңай және сыртқы факторларға төзімді. Кабель қосуларының бір бөлігі ретінде қолданылатын материалдар ұзақ мерзімді электр әсерлеріне және ауа райы жағдайларына өте төзімді. Оларды аз уақытта орнатуға болады. Олар кабельді нығыздау арқылы тығыз жалғайды. Tyco Electronics Raychem кабелінің аксессуарлары басқа полимерлерден жақсартылған механикалық қасиеттермен, химиялық және температураның өзгеруіне қарсы болғандықтан ерекшеленеді.

RAYCHEM products - (developed by the German company Tyco Electronics) heat resistant sleeves for the power cables are perfectly adapted for use in harsh Kazakhstan weather conditions. They are easy to install and they are resistant to external factors. The materials used as part of cable joints are very resistant to long-term electrical effects and weather conditions. They have a short installation time. They fit the cable to be joined tightly by sealing it tightly. Tyco Electronics Raychem cable accessories are distinguished from other polymers by improved mechanical properties, resistance to chemical attack and temperature changes.

Завод ЗЭТА

"ЗЭТА" зауыты

ZETA

Завод «ЗЭТА» — это надежный производитель кабельной арматуры и электромонтажных изделий. Более 2500 наименований товарных позиций, хорошо известных в России. Вся продукция сертифицирована и производится в соответствии с ГОСТ. Завод ЗЭТА – Созданный в 1999 году Завод постоянно расширяет ассортимент, совершенствует уровень сервиса, внедряет новые технологии. Большое внимание уделяется новым производственным технологиям и автоматизации производственных участков

"ЗЭТА" зауыты — кабель арматурасы мен электр монтаждық бұйымдардың сенімді өндірушісі. Ресейде жақсы танымал тауарлары 2500-ден асады. Барлық өнім сертификатталған және ГОСТ сәйкес келеді. ЗЭТА зауыты-1999 жылы құрылған зауыт, үнемі ассортиментті кеңейтіп, сервис деңгейін жетілдіріп, жаңа технологияларды енгізуде. Жаңа өндірістік технологияларға және өндірістік учаскелерді автоматтандыруға көп көңіл бөледі.

“ZETA” is a reliable manufacturer of cable fittings and electrical installation products. More than 2500 items that are well known in Russia. All products are certified and manufactured in accordance with GOST. “ЗЭТА” factory was established in 1999 and constantly expands its product range improving the level of service and introducing new technologies. Much attention is paid to new production technologies and automation of production sites.

Томсккабель

Томсккабель

TomskCable

«Томсккабель» входит в число ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Предприятие работает в отрасли с 2000 года. На сегодняшний день производственные мощности насчитывают 99 современных технологических линий с возможностью ежемесячной переработки до 1 500 тонн меди и 700 тонн алюминия. Постоянно ведется модернизация и оптимизация производства. Каждый этап технологии выпуска готового продукта автоматизирован и имеет жесткий 100% контроль: от момента подбора сырья до отгрузки на склад.

"Томсккабель" Ресейдегі кабельді-өткізгіш өнімдерін жетекші өндірушілердің қатарына кіреді. Кәсіпорын салада 2000 жылдан бастап жұмыс істейді. Бүгінгі таңда өндірістікте ай сайын 99 заманауи технологиялық мүмкіндігі бар 1 500 тонна мыс пен 700 тонна алюминий өндіреді. Өндірісті жаңғырту және оңтайландыру үнемі жүргізіледі. Дайын өнімді шығару технологиясының әрбір кезеңі автоматтандырылған және 100% бақылауға ие: шикізатты іріктеу сәтінен бастап қоймаға тиеуге дейін.

Tomsk Cable is one of the leading manufacturers of cable and wire products in Russia. The company has been operating in the industry since 2000. Today, the production capacity includes 99 modern technological lines with the possibility of monthly processing up to 1 500 tons of copper and 700 tons of aluminum. Constantly being upgraded and optimized production. Each stage of the production technology of the finished product is automated and has a solid 100% control: from the moment of selection of raw materials to shipment to the warehouse.

Siemens

Siemens

Siemens

Концерн Siemens по праву считается лидером в энергетической отрасли, предлагая разнообразные решения в производстве, передаче и распределении энергии, а также охране окружающей среды. Siemens предлагает практически полный спектр электрооборудования высокого напряжения для обеспечения надежной и эффективной передачи электроэнергии от электростанции потребителю. Спектр предложений также охватывает все аспекты, связанные с распределением электроэнергии конечному потребителю.
Siemens - это пример инноваций и изобретений, ценностей и преобразований. Благодаря своим инженерным достижениям, смелому предпринимательству, социальной ответственности, основываясь на таких ценностях, как инновационность, ответственность и высочайший уровень во всем, Siemens всегда был и сейчас остается пионером прогресса, опережая эпоху и время

Siemens - энергия өндіру, беру және тарату, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау бойынша әртүрлі шешімдерді ұсына отырып, энергетика саласындағы көшбасшы болып саналады. Siemens электр станциясынан тұтынушыға электр энергиясын сенімді және тиімді беруді қамтамасыз ету үшін жоғары кернеулі электр жабдықтарының толық спектрін ұсынады. Соңғы тұтынушыға электр энергиясын бөлуге байланысты барлық аспектілерді қамтиды. Өзінің инженерлік жетістіктерінің, шағын кәсіпкерлігінің, әлеуметтік жауапкершілігінің арқасында, инновациялылық, жауапкершілік және барлық деңгейдегі жоғары деңгей сияқты құндылықтарға негізделе отырып, Siemens дәуір мен уақытты оза отырып, әрдайым прогрестің пионері болып қала береді.

Siemens - is rightfully considered to be a leader in the energy industry, offering a variety of solutions in the production, transmission and distribution of energy, as well as environmental protection. Siemens offers an almost complete range of high-voltage electrical equipment to ensure reliable and efficient power transmission from the factory to the consumer. The range of offers also covers all aspects related to the distribution of electricity to the end user. Siemens is an example of innovation and inventions, values and transformations. Thanks to its engineering achievements, daring entrepreneurship, social responsibility, based on such values as innovation, responsibility and the highest level in everything, Siemens has always been and still remains a pioneer of progress, ahead of the era and time

Universal Electro

Universal Electro

Universal Electro

Компания «Universal Electro» работает с 20 февраля 2010 года. В штате компании работают специалисты с опытом работы более 10 лет. «Universal Electro» занимается производство металлических лотков следующих видов: неперфорированный (сплошной), перфорированный, лестничный

"Universal Electro" компаниясы 2010 жылдың 20 ақпанынан бастап жұмыс істейді. Компанияның штатында 10 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар мамандар жұмыс істейді. "Universal Electro" металл лотоктардың келесі түрлерін өндіреді: перфорациясыз (тұтас), перфорацияланған және баспалдақ.

Universal Electro has been operating since February 20, 2010. The company employs specialists with experience of more than 10 years. "Universal Electro" is engaged in the production of metal trays of the following types: non-perforated (solid), perforated, ladder.

ТОО "Казэлектромаш"

Казэлектромаш" ЖШС

LLP "Kazeleсtromash"

ТОО "Казэлектромаш" было образовано в г. Семипалатинске в 1991г. как предприятие, основным направлением деятельности которого является выполнение широкого спектра электромонтажных работ, от монтажа и наладки трансформаторных подстанций до строительства воздушных и кабельных линий электропередач.Новой вехой в истории развития предприятия стал 1993 год, когда была приобретена и смонтирована технологическая линия по выпуску кабельно-проводниковой продукции, основанная на использовании волочения алюминиевой (медной) катанки до необходимого сечения и покрытия готовой проволоки изоляционным пластиком экструзионным методом.
За последние годы ТОО "Казэлектромаш" превратилось в современное предприятие по выпуску кабельно-проводниковой продукции, оснащённое первоклассным оборудованием

"Казэлектромаш" ЖШС 1991 жылы Семей қаласында құрылды. Негізгі қызмет бағыты электр монтаждық жұмыстардың кең спектрін орындау, трансформаторлық қосалқы станцияларды монтаждау мен баптаудан бастап әуе және кабельдік электр беру желілерін салуға дейін болып табылатын кәсіпорын. Кәсіпорынның даму тарихында жаңа кезең 1993 жыл болды, алюминий (мыс) созуды және дайын сымды оқшаулағыш пластикпен экструзиялық әдіспен жабуды пайдалануға негізделген кабель-өткізгіш өнімдерін шығару жөніндегі технологиялық желі сатып алынды және құрастырылды.

Соңғы жылдары "Казэлектромаш" ЖШС бірінші сыныпты жабдықтармен жабдықталған кабельді-өткізгіш өнімдерін шығаратын заманауи кәсіпорынға айналды.

LLP "Kazeleсtromash" was established in the city of Semipalatinsk in 1991 as an enterprise whose main mission is to perform a wide range of electrical work, from the installation and commissioning of transformer substations to the construction of overhead and cable power lines. A new milestone in the development of the enterprise was in 1993, when the cable and wire production line was acquired and installed based on the use of drawing aluminum (copper) wire rod to the required cross-section and coating the finished wire with insulating plastic extrusion method. In recent years, Kazelectromash LLP has become a modern enterprise for the production of cable and wire products, equipped with first-class equipment.

Камкабель

Камкабель

Kamсable

Камкабель - уверенно занимает лидирующие позиции среди кабельных заводов России и стран СНГ по объему производства. Ассортимент продукции насчитывает более 50 000 маркоразмеров. Современное технологическое оборудование, мощная испытательная база завода «Камкабель» обеспечивают выпуск качественных и надёжных кабелей с различными видами изоляции.

Камкабель - өндіріс көлемі бойынша Ресей мен ТМД елдерінің кабель зауыттары арасында сенімді түрде жетекші орынға ие. Өнімнің ассортименті 50 000-нан асады. Заманауи технологиялық жабдықтар және "Камкабель" зауытының қуатты сынау базасы әр түрлі оқшаулау түрлері бар сапалы және сенімді кабельдерді шығаруды қамтамасыз етеді.

Kamсable - confidently occupies a leading position among cable factories in Russia and the CIS countries in terms of production. The product range has more than 50,000 mark sizes. Modern technological equipment, powerful testing base of the Kamсable factory provides the production of high-quality and reliable cables with various types of insulation.

Новосибирский Кабельный Завод

Новосибирск кабель зауыты

Novosibirsk Cable Plant

Новосибирский Кабельный Завод современное предприятие по выпуску кабельно-проводниковой продукции, оснащённое первоклассным оборудованием, на котором в настоящее время выпускаются более 200 маркоразмеров продукции качеством ГОСТ ВВГ, Кабель ВВГ нг(А), Кабель ВВГ нг(А)-LS, Кабель ВВГ нг(А) FRLS, Провод ПуВ (ПВ1), ПроводПуГВ (ПВ3), Провод ПВС, Шнур ШВВП.

Новосибирск кабель зауыты - қазіргі уақытта кабельді және сымды өндіруші компания, бірінші класты
жабдықпен жабдықталған, 200-ден астам өнімнің сапасымен ГОСТ ВВГ, ВВГ нг(А), ВВГ нг(А)-LS, ВВГ
нг(А) FRLS кабельдерін, ПуВ (ПВ1), ПуГВ (ПВ3), ПВС және ШВВП сымдарын шығаратын
қазіргі заманғы кәсіпорын.

Novosibirsk Cable Plant - мodern enterprise for the production of cable products, equipped with first-class
equipment, which currently produces more than 200 products such as GOST PVC, power cable PVC fire
resistance, power cable PVC LS, power cable PVC FRLS§, wire PF (PV1), wire PFV (PV3), XLPE
PVVC, XLPE/SWA/PVC cord.