RUS
  • РУС

  • ҚАЗ

  • ENG

Гостиницы

Қонақүйлер

Hotels

Незабываемая гостиница

- Создайте уникальную запоминающуюся атмосферу для каждого клиента, и он обязательно вернется к вам снова. При этом не стоит забывать об уровне расходов и экологически устойчивых решениях, которые важны для ваших финансовых результатов. С помощью гибких светодиодных решений вы сможете встретить, направить и развлечь каждого, кто переступит порог вашей гостиницы, сэкономив при этом на оплате электроэнергии и сократив эксплуатационные расходы. Ваша гостиница станет незабываемой благодаря индивидуальному освещению в номерах, навигационным решениям и освещению витрин. 

Система управления RoomFlex для постояльцев

-Улучшите условия для гостей и сэкономьте средства

Сокращение расходов

- Сокращение энергопотребления за счет светодиодного освещения и интеллектуального управления

- Управление энергопотреблением и экономия за счет использования дневного света
- Сокращение эксплуатационных расходов с помощью удаленного мониторинга и получение новых сведений от сетевых систем освещения

Оптимизация эксплуатации

- Контроль за различными объектами и управление ими из одной точки

- Упрощенное обслуживание благодаря обнаружению отказов ламп

- Интеграция с другими системами, такими как системы управления зданием, отоплением, кондиционированием воздуха и автоматическими ставнями

Улучшение атмосферы

- Создание привлекательных и вдохновляющих пространств в любом помещении гостиницы

- Возможность индивидуальной настройки освещения номера для постояльцев в соответствии с их настроением

- Возможность подчеркнуть ваш фирменный стиль с помощью уникального привлекательного дизайна

Планируете обновить осветительное оборудование?

- Приняв во внимание ваши потребности и желаемые результаты, мы проведем оценку существующей установки и предоставим вам четкую аналитику и советы о том, как можно оптимизировать ваш план освещения. Он может включать как полное перепроектирование системы, так и простую установку совместимых светодиодов.

Ұмытылмайтын қонақүй
- Әрбір мейман үшін есте сақталатын атмосфераны жасасаңыз, ол міндетт түрде қайтадан қонып келеді. Сонымен қатар, Сіздің қаржы нәтижелер үшін маңызды шығындар деңгейі және экологиялық тұрақты шешімдер жайында ұмытпаңыз. Икемді жарықдиодтық шешімдер арқылы Сіз электр энергиясын үнемдеп пайдалану шығындарды азайтқанымен бірге әрбір табалдырықтан аттап өтіп кірген адамды қарсы алып, сілтеу беріп шаттандырасыз. Қонақүйіңіз нөмірлердегі жеке жарықтандыру, навигациялық шешімдер және витриналарды жарықтандыру арқылы қашан да естен шығып ұмытылмайды. 
Меймандарға арналға RoomFlex басқару жүйесі
- Меймандар үшін ережелерді жақсартып қаражатты үнемдеп сақтаңыз
Шығындарды азайту
- Жарықдиодтық жарықтандыру және зияткерлік басқару арқылы энергия тұтынуды азайту
- Күндізгі жарықты пайдаланып энергия тұтынуды үнемдеп басқару
 - Қашықтық мониторинг және желілік жарықтандыру жүйелерден жаңа деректер алу арқылы пайдалану шығындарды азайту
Пайдалануды оңтайландыру
- Әр түрлі нысандарды бір жерден бақылап басқару 
- Сынық лампаларды табу арқылы жеңілдетілген қызмет көрсету
- Ғимарат, жылыту, ауа кондициялау және автоматты терезе қақпақтарын басқару жүйелері сияқты жүйелермен интеграциялау 
Айналадағы жағдайды жақсарту 
- Қонақүйдің әр жерінде жағымды және шабыттандыратын кеңістіктерді жасау
- Меймандар үшін көңіл-күйлеріне сәйкес нөмірді жеке дара жарықтандырудың мүмкіншілігі 
- Бірегей көзге көрінетін дизайн арқылы өз фирмалық стиліңізді білдіріп көрсетудің мүмкіншілігі 
Сіз жарықтандыру жабдығын жаңартуды жоспарлайсыз ба?
- Қажеттіліктеріңіз және қалаған нәтижелерін басшылыққа алып, біз бар болған құрылғыны бағалап, Сіздерге жарықтандыру жоспарыңызды қалай оңтайландыруға болады деп айқын талдау және кеңестер береміз. Осы жоспар жүйенің толықтай қайтадан жоспарлау да, бірге қосылатын жарықдиодтарды жеп-жеңіл қостыруды да қамти алады.
Unforgettable hotel
- Create a unique and memorable atmosphere for each client, and he will definitely come back to you again. At the same time, do not forget about the level of expenses and environmentally sustainable solutions that are important for your financial results. With the help of flexible LED solutions, you can meet, direct and entertain everyone who crosses the threshold of your hotel, while saving on electricity and reducing operating costs. Your hotel will be unforgettable thanks to individual lighting in the rooms, navigation solutions and display lighting.
RoomFlex Guest Management System
-Improve the conditions for guests and save money
Cost reduction
- Reduced power consumption through LED lighting and smart controls
- Energy management and daylight savings
- Reduce operating costs through remote monitoring and receive new information from networked lighting systems
Optimization of operation
- Monitoring and managing various objects from one point
- Simplified maintenance through lamp failure detection
- Integration with other systems such as building, heating, air conditioning and automatic shutter control systems
Atmosphere improvement
- Creating attractive and inspiring spaces in any hotel room
- Ability to customize room lighting for guests in accordance with their mood
- Ability to emphasize your corporate identity with a unique attractive design
Planning to upgrade your lighting equipment?
- Taking into account your needs and desired results, we will evaluate the existing installation and provide you with clear analytics and tips on how to optimize your lighting plan. It can include either a complete redesign of the system or the simple installation of compatible LEDs.