Выберите магазин:

Дүкенді таңдаңыз:

Select shop:

г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
 • RUS

 • KAZ

 • ENG

GQ- Construction 

Электромонтажные работы

Электромонтажные работы - одна из главных частей ремонтно-строительных работ, без которых никак не обойтись. Высококвалифицированные специалисты компанииТОО «GQ Construction» обладают высоким профессионализмом и справятся с самыми сложными поставленными задачами на объектах гражданского и промышленного строительствав области электромонтажных работ. Наша компания ответственно и индивидуально подойдет к любому заказу и удовлетворит потребности каждого заказчика. Мы оперативно рассчитаем стоимость электромонтажных работ и материалов, после чего получите смету по выполнению работ, которая Вас приятно удивит. Заказав электромонтажные работы у квалифицированных специалистов компании «GQ Construction» Вы будете уверены в высоком качестве предоставляемых услуг. Мы высококачественно выполним электромонтажные работы точно в срок по самым низким ценам, а также предоставим гарантию на весь перечень выполненных нами электромонтажных работ.

Наша компания выполняет следующие виды электромонтажных работ:

Техническое обслуживание электроустановок до и выше 1 000 В.

Внутреннее электроснабжение объектов промышленного и гражданского строительства (жилые комплексы, административные здания, производственные здания, здания и сооружения специального назначения и т.д.)

Внешнее электроснабжение объектов промышленного и гражданского строительства (монтаж кабельных и воздушных линий до и выше 1 000 В, монтаж наружного освещения, монтаж РП/ТП-20/10/0,4 кВ)

Наше преимущество:

Качество

Высокое качество организации и производства строительно-монтажных работ. Наличие в штате компании сертифицированных экспертов технического надзора в части инженерных сетей и технологического оборудования;

Полный спектр услуг

Предоставление полного спектра услуг по электроснабжению объектов под «ключ», включая проектирование, поставку оборудования, выполнение электромонтажных работ и технического обслуживания;

Опыт работы

Большой опыт работы, опыт по электромонтажу электрооборудования объектов тражданского и промышленного строительства, и эксплуатации оборудования гражданских и промышленных объектов;

Сильная команда

Сильная инженерная команда. Специалисты компании на постоянной основе проходят специализированные курсы повышения квалификации, посещают семинары, участвуют в конференциях;

Сроки реализации

Сжатые сроки реализации проекта. Отработанные логистические каналы;

Реализованные проекты

 • img1


 • img1


 • img1


 • img1


 • img1Специалистами нашей компании были успешно реализованы следующие проекты:

E-mail: e.zhumashev@gqe.kz

GQ- Construction 

Электромонтажды жұмыс

Электрмен жабдықтау - құрылыс және жөндеу жұмыстарының негізгі бөліктерінің бірі, онсыз ол жасай алмайды. Жоғары білікті мамандар «GQConstruction» жоғары білікті маман болып табылады және электр қондырғысы саласында азаматтық және өнеркәсіптік құрылыс бойынша ең күрделі міндеттерді шешеді. Біздің компания кез- келген тапсырысқа жауапкершілікпен жекелей жүгінеді және әр тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қанағаттандырады. Біз электрлік жұмыстар мен материалдардың құнын дереу есептеп шығарамыз, содан кейін жұмысты орындау үшін бағалауды аласыз, ол сізді таң қалдырады. GQConstruction компаниясының білікті мамандарынан электрлік жұмысқа тапсырыс берсеңіз, көрсетілген қызметтердің жоғары сапасына кепілдік бересіз. Біз жоғары сапалы электр қондырғыларын ең төменгі баға бойынша уақытында орындап, орындалған электрлік жұмыстардың толық тізіміне кепілдік береміз.

Біздің компания электрлік жұмыстардың келесі түрлерін орындайды:

1000 В және одан көп электроқұралдар бойынша техникалық қызмет көрсету

Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс объектілерін сыртқы электрмен жабдықтау (1000 В дейінгі және одан жоғары кабельді және әуе желілерін орнату, сыртқы жарықтандыруды орнату, таратушы қосалқы станцияларды / трансформаторлық қосалқы станцияны орнату - 20/10 / 0,4 кВ)

БІЗДІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАР:

САПА

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру және өндірудің жоғары сапасы. Техникалық қадағалаудың сертификатталған сарапшыларының инженерлік желілер мен технологиялық жабдықтарға қатысты персонал құрамында болуы;

ҚЫЗМЕТТІҢ ТОЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Конструкторлық, жабдықтарды жеткізіп беру, электр қондырғыларын және техникалық қызмет көрсетуді қоса алғанда, кілттерді кәдеге жарату қондырғылары үшін электрмен жабдықтау қызметтерінің толық спектрін ұсыну

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ

Азаматтық және өнеркәсіптік құрылыстарды электрмен жабдықтау тәжірибесі, азаматтық және өндірістік объектілердің жабдықтарын пайдалану тәжірибесі мол;

Күшті команда

Күшті инженерлік команда. Компанияның мамандары тұрақты негізде мамандандырылған курстардан өтеді, семинарларға қатысады, конференцияларға қатысады;

ІСКЕ ҚОЛДАНУ ШАРТТАРЫ

Жобаның мерзімі. Логистикалық арналар;

ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР

 • img1


 • img1


 • img1


 • img1


 • img1Біздің компания мамандары келесі жобаларды сәтті жүзеге асырды:

E-mail: e.zhumashev@gqe.kz

 • Home » GQ Construction

GQ- Construction 

Electric installation work

Electrical work - one of the main parts of the construction and repair works, without which it can not do. Highly qualified specialists of «GQConstruction» are highly professional and will cope with the most complex tasks at civil and industrial construction in the field of electrical installation. Our company will responsibly and individually approach any order and will satisfy the needs of each customer. We will promptly calculate the cost of electrical work and materials, after which you will receive an estimate for the performance of work, which will pleasantly surprise you. Having ordered electrical work from qualified specialists of GQConstruction, you will be assured of the high quality of the services provided. We will perform high quality electrical installation work on time at the lowest prices, as well as provide a guarantee on the entire list of electrical work performed by us.

Our company performs the following types of electrical work:

Maintenance of electrical installations up to and above 1 000 V.

Internal power supply of industrial and civil construction (residential complexes, administrative buildings, industrial buildings, buildings and structures for special purposes, etc.)

External power supply of industrial and civil construction facilities (installation of cable and overhead lines up to and above 1 000 V, installation of outdoor lighting, installation of distribution substation / transformer substation-20/10 / 0.4 kV)

OUR ADVANTAGES:

QUALITY

High quality of organization and production of construction and installation works. Availability of certified experts of technical supervision in the part of engineering networks and technological equipment;

FULL RANGE OF SERVICES

Providing a full range of power supply services for turnkey facilities, including design, equipment supply, electrical installation and maintenance;

EXPERIENCE

Extensive experience, experience in electrical installation of civil and industrial construction, and operation of equipment of civil and industrial facilities;

STRONG TEAM

Strong engineering team. Specialists of the company on an ongoing basis undergo specialized training courses, attend seminars, participate in conferences;

TERMS OF IMPLEMENTATION

Deadlines for the project. Spent logistic channels;

 COMPLETED PROJECTS

 • img1


 • img1


 • img1


 • img1


 • img1The specialists of our company have successfully implemented the following projects:

E-mail: e.zhumashev@gqe.kz

Наши лицензии

Біздің куәліктер

Our licenses

GQ-Construction-0 GQ-Construction-1 GQ-Construction-2 GQ-Construction-3