Выберите магазин:

Дүкенді таңдаңыз:

Select shop:

г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
  • RUS

  • KAZ

  • ENG

Кабельно-проводниковая продукция

Кабельді және сым өнімдері

Cabling and wiring products

ВВГнг FRLS

ВВГнг FRLS

ВВГнг FRLS

Конструкция кабеля ВВГнг FRLS
1. Токопроводящая медная жила, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012:
   — однопроволочная круглая 1,5...50 мм2;
   — многопроволочная круглая 16...35 мм2;
   — многопроволочная круглая уплотнённая 50 мм2;
   — многопроволочная круглая уплотнённая 70...1000 мм2 для одно- и двухжильных кабелей;
   — или многопроволочная секторная 25...400 мм2.
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,8...3,0 мм.
3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными
жилами многожильных кабелей.
4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0...2,0 мм
либо в виде слоя из поливинилхлоридных, полиэтилентерефталатных лент
или лент нетканого полотна суммарной номинальной толщиной 0,4...0,6 мм.
5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, соответствующая
категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,4...3,0 мм. 

Расшифровка кабеля ВВГнг FRLS
медная жила
изоляция из ПВХ пластиката
оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
защитный покров отсутствует («голый»)
категорияпожароопасности A
номинальное напряжение 1 кВ

Технические характеристики кабеля ВВГнг FRLS

Номинальное переменное напряжение1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании10 мин
Сопротивление изоляции при 20 °Сне менее 2,5...12,3 МОм·км
Строительная длинапо заказу потребителя
Допустимая температура нагрева жил70 °C
Максимальная температура нагрева жил90 °C при перегрузке, 140...160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба7,5 наружных диаметров для многожильных кабелей

10 наружных диаметров для одножильных кабелей
Диапазон рабочих температур−50...+50 °C
Срок службыне менее 30 лет с даты изготовления

Кабельдік дизайн
1. ГОСТ 22483-2012 сәйкес 1 немесе 2 деңгейге сәйкес мыс өткізгіштер:
   — бір реттік дөңгелек 1,5 ... 50 мм2;
   — 16 ... 35 мм2 дөңгелек шеңбер;
   — көп сымды дөңгелек тығыздалған 50 мм2;
   —бір және екі кабелі 70 ... 1000 мм2 дөңгелек тығыздалған;
   — немесе 25 мкм 400 мм2 көп сымдық секторлік.
2. 0,8 ... 3,0 мм номиналды қалыңдығы бар ПВХ-ны пластикалық қаптамамен оқшаулау.
3. Ішкі оқшауланған арасындағы ішкі және сыртқы бос жерлерді көп қабатты кабель өткізгіштерімен толтырады.
4. 1,0 - 2,0 мм номиналды қалыңдығы бар ПВХ пластиктен жасалған белдік оқшаулағышы полиэтилентерефталат таспаларының жалпы қалыңдығы 0,4 ... 0,6 мм болатын тоқыма мата.
5. Төменгі жалынның ПВХ қабықшасы, сәйкесінше Обп-2 санаты ГОСТ 23286-78 бойынша, номиналды қалыңдығы 1,4 ... 3,0 мм.

ВВГнг FRLS кабелінің түсіндірмесі
мыс өткізгішті
ПВХ оқшаулағышы бар
ПВХ қабықтың төмен тұтанатындығы
қорғаныс қақпағы жоқ («жалаңаш»)
Өрт қаупі бар санат A
номиналды кернеуі 1 кВ

Кабельдің техникалық сипаттамалары ВВГнг FRLS

Бар номиналды кернеуі1 кВ 50 Гц жиілікте
Сынақ айнымалы кернеуі3,5 кВ 50 Гц жиілікте
Сынақ кезінде экспозиция уақыты10 мин
20 °С-тағы оқшаулау кедергісі2,5 ... 12,3 МВт · км кем емес
Құрылыстың ұзақтығытұтынушының өтініші бойынша
Рұқсат етілетін қыздыру температурасы70 °C
Максималды қыздыру температурасы90 °C шамадан тыс жүктелген кезде, 140...160 °C қысқа тұйықталу болған жағдайда
Ең аз иілу радиусыЕң круткалы кабельдер үшін 7.5 сыртқы диаметр

Бір негізді кабельдер үшін 10 сыртқы диаметр
Жұмыс температурасының диапазоны−50...+50 °C
Қызмет ету мерзіміӨндірілген күннен бастап кемінде 30 жыл


Cable design
1. Copper conductor corresponding to class 1 or 2 according to GOST 22483-2012:
   — single-wire round 1.5 ... 50 mm2;
   — stranded round 16 ... 35 mm2;
   — multiwire round compacted 50 mm2;
   — multiwire round compacted 70 ... 1000 mm2 for single- and two-core cables;
   — or multi-wire sector 25 ... 400 mm2.
2. Insulation of PVC plastic strand with nominal thickness of 0.8 ... 3.0 mm.
3. The inner and outer gaps between the twisted insulated conductors of multicore cables are filled.
4. Belt insulation made of PVC plastic with a nominal thickness of 1.0 ... 2.0 mm either in the form of a layer of polyvinyl chloride, polyethylene terephthalate tapes or tapes of a nonwoven cloth with a total nominal thickness of 0.4 ... 0.6 mm.
5. PVC sheath of low flammability, corresponding to ОБП-2 category according to GOST 23286-78, nominal thickness 1.4 ... 3.0 mm.

Cable decoding ВВГнгFRLS
copper conductor
PVC insulation
low flammability PVC sheath
no protective cover (“bare”)
fire hazard category A
rated voltage 1 kV

Technical characteristics of the cable ВВГнгFRLS

Has an alternating voltageof 1 kV with frequency 50 Hz
Test voltageof 3.5 kV, frequency 50 Hz
The exposure time during the test10 min
Insulation resistance at 20 ° Сnot less than 2.5 ... 12.3 MΩ · km
Construction lengthby request of the consumer
Allowable heating temperature lived70 °C
Maximum heating temperature lived90 ° C when overloaded, 140 ... 160 ° C at short circuit current
Minimum bending radius7.5 outer diameters for stranded cables

10 outer diameters for single core cables
Operating temperature range−50 ... + 50 ° C
Service lifeіnot less than 30 years from the date of productionСертификат

image 1