RUS
 • RUS

 • KAZ

 • ENG

GQ System

Автоматизированные беспроводные системы контроля учета коммунальных ресурсов:

 • • Комплексные решения диспетчеризации ЖКХ
 • • Показания в личном кабинете
 • • Оповещение о нештатных ситуациях
 • • Сбор показаний и управление приборами учета через интернет
 • • Эффективное снижение ОДН
 • • 10 лет работы счетчиков от батареи
 • • 10 км дальность передачи по радиоканалу в городе

«ВАВИОТ» — новая беспроводная технология связи для Интернета вещей, использующая энергоэффективный подход LPWAN (Low-power Wide-area Network). Отлично подходит для передачи небольшого объема данных — до 255 байт, от сотен тысяч различных датчиков на расстояние 50 км по радиоканалу.


Система удаленного учета ресурсов по радиоканалу

Управляющим компаниям

Единовременный дистанционный сбор показаний со счетчиков для сведения статистики потребления и экспорта её в системы отчетности

Предприятиям

Постоянный контроль ресурсов с возможностью управления их потреблением.Получение актуальных данных об авариях или утечках

Жильцам квартир

Снимать показания вручную теперь не требуется, и обходчики больше не побеспокоят:данные со счетчиков передаются автоматически в личный кабинет

Диспетчеризация здания за 1 день без лишних затрат

Учет электроэнергии

Электросчетчики с радиомодулем ФОБОС – готовое решение для автоматизации коммерческого учета электроэнергии

Показания счетчиков передаются в интернет-кабинет управляющей компании, статистика потребления всегда доступна в удобном виде

Отключить неплательщика или ограничить мощность, сменить тариф, узнать об аварии или попытке воровства электроэнергии – все эти функции интегрированы в систему

Учет воды

Учет электроэнергии

Счетчики воды с радиомодулем АКВА производства ВАВИОТ позволяют быстро развернуть систему удаленного учета водоснабжения. Контроль показаний осуществляется в личном интернет-кабинете управляющей компании

Благодаря встроенному датчику применения магнита, теперь можно пресекать попытки недобросовестного использования ресурсов. Особенностью является возможность интеграции c ИТ-системами заказчика (системой АСКУЭ, учетной системой Управляющей компании).

E-mail: gq-system@gqe.kz

GQ System

Коммуналдық ресурстарды есепке алу үшін автоматтандырылған сымсыз басқару жүйесі:

 • • Коммуналдық қызметтер үшін интеграцияланған диспетчерлік шешімдер
 • • Жеке шоттағы нұсқаулар
 • • Ақаулық жағдайларды ескерту
 • • Интернетте дәлелдемелерді жинау және өлшеу құралдарын бақылау
 • • ЖҮҚ тиімді түрде азайту
 • • 10 жылға батареяның қызмет ету мерзімі
 • • Қалада 10 км радиохабар арқылы жіберу

«WAVIOT» - LPWAN (Low Power Wide Area Network) энергияны тиімді пайдалану тәсілін пайдаланып, Интернеттегі жаңа сымсыз байланыс технологиясы. Радио арқылы 50 км қашықтықта жүздеген мың түрлі сенсорлардан 255 байтқа дейін деректердің аз көлемін беру өте қолайлы


Ресурстарды радиохабар арқылы қашықтықтан есепке алу жүйесі

Басқарушы компаниялар үшін

Тұтыну статистикасын енгізу және оны есеп беру жүйесіне экспорттау үшін есептеуіштен көрсеткіштерді қашықтан жинау

Кәсіпорындар үшін

Тұтынуды бақылау мүмкіндігі бар ресурстарды үнемі бақылау. Ағымдағы аварияны немесе ағып кету туралы деректерді алу

Пәтерлер тұрғындары үшін

Қолмен оқылымдар талап етілмейді және тексерушілер бұдан былай мазаламайды, есептеуіштегі деректер автоматты түрде дербес шотқа аударылады.

Ғимаратты 1 күн ішінде қосымша шығындарсыз диспетчеризациялау

Электр энергиясын өлшеу

FOBOS радио модулімен электр есептегіш - электр энергиясын коммерциялық есепке алуды автоматтандырудың кілт-шешімі

Есептегіштерді басқару басқарушы компанияның Интернет-кеңсесіне жіберіледі, тұтыну статистикасы әрқашан ыңғайлы түрде қол жетімді.

Электр энергиясын өшіріп тастаңыз немесе электр қуатын шектеңіз, тарифтерді өзгертіңіз, авария туралы біліңіз немесе электр қуатын ұрлау әрекеті туралы - бұл барлық функциялар жүйеге біріктірілген

Суды есепке алу

Учет электроэнергии

AQUA-ның WAVIOT өндірісінің радио модулі бар су есептегіштері сумен жабдықтауды қашықтан есепке алу жүйесін жылдам ашуға мүмкіндік береді. Айғақтарды бақылау басқарушы компанияның жеке Интернет-кеңсесінде жүзеге асырылады

Магнитті пайдалану үшін кіріктірілген сенсор арқасында, Cіз әділетсіз ресурстарды пайдалану әрекеттерін тоқтата аласыз. Клиенттің АТ-жүйелерімен (АСКУЭ жүйесі, Басқару компаниясының есепке алу жүйесі) интеграциялану мүмкіндігі ерекше ерекшелігі болып табылады.

E-mail: gq-system@gqe.kz

GQ System

Automated wireless control systems for accounting of communal resources:

 • • Comprehensive dispatching solutions for housing and communal services
 • • Testimony in your account
 • • Alert for abnormal situations
 • • Collect evidence and control metering devices via the Internet
 • • Effective reduction in GHN (general house needs)
 • • 10 years of battery life
 • • 10 km transmission distance by radio in the city

«WAVIOT» is a new wireless communication technology for the Internet of Things, using the LPWAN (Low-power Wide-area Network) energy efficient approach. It is excellent for transmitting a small amount of data - up to 255 bytes, from hundreds of thousands of different sensors over a distance of 50 km by radio.


System of remote accounting of resources by radio channel

Management Companies

One-time remote collection of readings from meters to bring consumption statistics and export it to the reporting system

Businesses

Constant monitoring of resources with the ability to manage their consumption. Obtaining relevant data on accidents or leaks

Residents of apartments

Manual readings are no longer required, and the crawlers will no longer be disturbed: the data from the meters are automatically transferred to your personal account.

Dispatching of the building in 1 day without extra expenses

Electricity metering

Electric meters with FOBOS radio module - a turnkey solution for automating commercial metering of electricity.

The meter readings are transmitted to the Internet office of the management company, consumption statistics are always available in a convenient form.

Disable the defaulter or limit the power, change the tariff, find out about the accident or the attempted theft of electricity - all these functions are integrated into the system.

Water accounting

Учет электроэнергии

Water meters with a radio module AQUA production WAVIOT allow you to quickly deploy a system of remote accounting of water supply. Control of the testimony is carried out in the personal Internet office of the management company

Thanks to the built-in sensor for using a magnet, you can now stop attempts to use unfair resources. A special feature is the possibility of integration with the customer's IT systems (AEMS system, the accounting system of the Management Company).

E-mail: gq-system@gqe.kz