RUS
 • РУС

 • ҚАЗ

 • ENG

GQ System

Автоматизированные беспроводные системы контроля учета коммунальных ресурсов:

комплексные решения диспетчеризации ЖКХ;
 • - показания в личном кабинете;
 • - оповещение о нештатных ситуациях;
 • - сбор показаний и управление приборами учета через интернет;
 • - эффективное снижение ОДН;
 • - 10 лет работы счетчиков от батареи;
 • - 10 км дальность передачи по радиоканалу в городе;

    «ВАВИОТ» — новая беспроводная технология связи для Интернета вещей, использующая энергоэффективный подход LPWAN (Low-power Wide-area Network). Отлично подходит для передачи небольшого объема данных — до 255 байт, от сотен тысяч различных датчиков на расстояние 50 км по радиоканалу.


Система удаленного учета ресурсов по радиоканалу:

Управляющим компаниям

Единовременный дистанционный сбор показаний со счетчиков для сведения статистики потребления и экспорта её в системы отчетности.

Предприятиям

Постоянный контроль ресурсов с возможностью управления их потреблением. Получение актуальных данных об авариях или утечках.

Жильцам квартир

Снимать показания вручную теперь не требуется, и обходчики больше не побеспокоят: данные со счетчиков передаются автоматически в личный кабинет.

Диспетчеризация здания за 1 день без лишних затрат!


   Учет электроэнергии

   Электросчетчики с радиомодулем ФОБОС – готовое решение для автоматизации коммерческого учета электроэнергии.

   Показания счетчиков передаются в интернет-кабинет управляющей компании, статистика потребления всегда доступна в удобном виде.

   Отключить неплательщика или ограничить мощность, сменить тариф, узнать об аварии или попытке воровства электроэнергии – все эти функции интегрированы в систему.

   Учет воды

   Счетчики воды с радиомодулем АКВА производства ВАВИОТ позволяют быстро развернуть систему удаленного учета водоснабжения. Контроль показаний осуществляется в личном интернет-кабинете управляющей компании.

   Благодаря встроенному датчику применения магнита, теперь можно пресекать попытки недобросовестного использования ресурсов. Особенностью является возможность интеграции c ИТ-системами заказчика (системой АСКУЭ, учетной системой Управляющей компании).

Наши контакты:
г.Нур-Султан, ул.Жылыой 24 

E-mail: gq-system@gqe.kz 

Нурлан Сансызбаев

GQ System

Коммуналдық ресурстарды есепке алу үшін автоматтандырылған сымсыз басқару жүйелері:

 • - тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын диспетчерлендіруін кешенді шешімдер;
 • - жеке кабинетіндегі көрсетулер;
 • - тосын жағдай туралы хабарландыру;
 • - интернет арқылы көрсетулерін жинастыру және есеп құрылғыларын басқару;
 • - жалпы үйдегі мұқтаждықтарды тиімді төмендеу;
 • - санауыштың бір батареясынан 10 жыл жұмыс істейді;
 • - радиоарна арқылы қала ішінде 10 шақ. ара қашықтығы;

   «ВАВИОТ» — LPWAN (Low-power Wide-area Network) энергия тиімді ыңғайды пайдаланатын Интернет нәрселері үшін жаңа сымсыз байланыс технологиясы. Шағын көлемді – 255 байтқа дейінгі деректерді жіберу, радиоарна арқылы 50 шақырым ара қашықтықтағы жүз мыңдай әртүрлі датчиктерге жақсы жарасады.


Радиоарна арқылы қашықтықтан ресурстарды есепке алу жүйесі:

Басқарушы компанияларына

Тұтыну статистикасын топтастыру және есептілік жүйелеріне экспорттау үшін санауыштардың көрсетулерін қашықтықтан біржолғы жинау. 

Кәсіпорындарға

Тұтынысын басқару мүмкіншілігі бар ресурстарды ұдайы бақылау. Апаттар немесе кеміп қалуы жөніндегі өзекті деректерді алу.

Пәтерлер тұрғындарына

Енді көлмен көрсетулерін алудың қажеті жоқ, қараушылар да әурелемейді: санауыштардың көрсетілері автоматты түрде жеке кабинетіне жіберіледі.

1 күннің ішінде артық шығынсыз-ақ ғимаратты диспетчерлендіру!

   Электр энергиясын есепке алу

   ФОБОС радиомодулі бар электр санауыштары – электр энергиясын коммерциялық есепті автоматтандыру үшін дайын шешімі болып табылады.
   Санауыштардың көрсетулері басқарушы компаниясының интернет-кабинетіне жіберіледі, тұтыну статистикасы қашан да ыңғайлы түрде ашық болып тұр. 
   Төлемеушіні қиып тастау немесе қуатын шектеу, тарифті өзгерту, апат немесе электр энергиясын ұрлық талпынысы туралы хабар алу – осындай функциялардың бәрі жүйеге интеграцияланған. 

   Суды есепке алу

   ВАВИОТ өндірген АКВА радиомодулі бар су санауыштары сумен жабдықтау алыстағы есептеу жүйесін шапшаң ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Көрсетуін бақылау басқарушы компаниясының жеке интернет-кабинетінде жүзеге асырылады. 
   Магнитті пайдалану құрамдас датчигі себепті, енді ресурстарды алақол пайдалану талпыныстарын тыюға болады. Мұның ерекшелігі тапсырыс берушінің ИТ-жүйелерімен интеграциялау мүмкіншілігі (электр энергиясын есепке алу бақылаудың автоматты жүйесі, Басқарушы компаниясының есеп жүйесі) болып табылады.

E-mail: gq-system@gqe.kz

GQ System

Automated wireless utility metering systems:

 • - packaged solutions for housing and public utilities services
 • - indications in your private office;
 • - emergency Alert;
 • - indications collection and management of metering devices via the Internet;
 • - effective communal use reduction;
 • - 10 years of battery life;
 • - 10 km radio transmission distance in the city;

    VAVIOT is a new wireless communication technology for the Internet of things using the energy-efficient LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) approach. The technology is perfect for transmitting a small amount of data - up to 255 bytes, from hundreds of thousands of different sensors over a distance of 50 km over the air.

Remote resource accounting system over the air:

Management сompanies

A one-time remote collection of meter readings for information on consumption and export statistics in reporting systems.

Enterprises

Continuous monitoring of resources with the ability to manage their consumption. Obtaining relevant data on accidents or leaks.

To residents of apartments

It is no longer necessary to take readings manually, and the crawlers will no longer bother: the data from the meters are transferred automatically to your personal account.
Supervisory control a building in 1 day at cost effectively.

Dispatching of the building in 1 day without extra expenses!

    Electricity metering

    Electric meters with the radio module FOBOS - a turnkey solution for the automation of revenue metering. 
    The meter readings are transmitted to the controlling company’s online office, consumption statistics are always available in a convenient form.
    Functions such as disconnecting the deadbeat or limiting capacity, changing the tariff, learning about an accident or attempted theft of electricity are integrated into the system.

   Water metering

    Water meters with an AQUA radio module manufactured by VAVIOT provide the opportunity to quickly deploy a remote metering system for water supply. Monitoring of readings is carried out in the personal online account of the management company.
    Thanks to the built-in sensor for the use of the magnet, it is now possible to stop the attempts of dishonest use of resources. A feature is the ability to integrate with customer’s IT systems (Automatic system for commercial accounting of power consumption, accounting system of the Management Company).

E-mail: gq-system@gqe.kz