RUS
  • РУС

  • ҚАЗ

  • ENG

Партнеры

Серіктестер

Partners

BI Holding

BI Holding

BI GROUP JSC

BI Holding - является нашим партнером согласно меморандуму о сотрудничестве.  BI Group - крупный строительный холдинг, лидер на рынке недвижимости Казахстана. Холдинг работает с 1995 года и за это время заслужил репутацию профессионала и надежного партнера. 
BI Group сегодня – многопрофильный холдинг, структуру которой составляют дивизионы и дирекции в различных сферах строительства, девелопмента и инжиниринга.

ЖШС BI Holding ЖШС BI Holding - ынтымақтастық туралы меморандумға сәйкес біздің серіктесіміз болып табылады. BI Group - ірі құрылыс холдингі, Қазақстанның жылжымайтын мүлік нарығындағы көшбасшы. Холдинг 1995 жылдан бері жұмыс істеп келеді және осы уақыт аралығында кәсіби және сенімді серіктес ретінде беделге ие болды. 
Бүгінде BI Group - құрылыс, даму және инжинирингтің түрлі салаларында бөлімдер мен дирекциялардан тұратын, әртараптандырылған холдингтік компания.

Bi Group JSC - our partners according to the memorandum of cooperation. BI Group is a large construction holding, a leader in the real estate market of Kazakhstan. The holding has been operating since 1995 and during this time it has earned a reputation as professionals and reliable partners. 
Today, the BI Group is a diversified holding company whose structure consists of divisions and directorates in various areas of construction, development and engineering.

Mabetex

Mabetex

Mabetex

      Mabetex - это глобальная компания, которая за несколько лет стала одним из важнейших игроков в мире в области строительств и имея расширенную филиальную сеть в 18 странах. 
   Компания Mabetex специализируется в области гражданского и промышленного строительства и имеет обширный портфель работ, проводимых во всем мире, такие как реставрация исторических, административных и общественных зданий, градостроительство, больниц, отелей, спортивных арен, торговых центров, жилых комплексов, театров, аэропортов и мн.др.
   Каждый реализованный проект тщательно отслеживается от первоначального проектирования и до полного завершения, и строго в соответствии с правилами и стандартами страны, в которой производилась его реализация. 
Основной задачей компании является предоставление высокого качества услуг и удовлетворение потребностей клиента, который является ключом и залогом успеха.


     Mabetex – бірнеше жыл бойы дүниежүзінде құрылыс саласындағы ең маңызды ойыншы болып қалған жаһандық компания, 18 елдерде өз кеңейтілген филиалдар желісі бар. 
    Mabetex компаниясы азаматтық және өндірістік құрылыс саласында маманданып, бүкіл дүниеде жүргізілетін жұмыстардың кең көлемді қоржыны бар, солардың арасында тарихи, әкімшілік және қоғамдық ғимараттарды қалпына келтіру, қала, салушылық, емханалар, қонақүйлер, спорт ареналар, сауда орталықтар, тұрғын кешендер, театрлар, әуежайлар ж.т.б. құрылысы. Әрбір жүзеге асырылған жоба өз алғашқы жобалауынан бастап толық аяқтауына дейін жүзеге асыруы өткізілетін елдің ережесі және стандарттарына сәйкес мұқият қадағаланады.
   Компанияның негізгі міндеттері – табыстың кепілі және қайнары болған клиентке жоғары сапалы қызмет көрсетіп, қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

    Mabetex is a global company that over the years has become one of the most important players in the world in the field of construction and it has an expanded branch network in 18 countries.
   Mabetex company specializes in civil and industrial construction and has an extensive portfolio of work carried out worldwide, such as the restoration of historical, administrative and public buildings, urban planning, hospitals, hotels, sports arenas, shopping centers, residential complexes, theaters, airports, etc. 
    Each completed project is carefully monitored from the initial design to its completion, and strictly in accordance with the rules and standards of the country in which it was implemented. The main objective of the company is to provide high quality services and customer satisfaction, which is the key and ticket to success.

BAZIS-A

BAZIS-A

BAZIS-A

    BAZIS-A – крупнейшая строительная организация и застройщик Казахстана, работает на строительном рынке с 1991 года и имеет высочайшую репутацию лидера строительной индустрии Казахстана. 
    За 28 лет деятельности BAZIS-A возведено более 11 500 000 м2 жилых и административных зданий, более 3 000 000 м2 объектов социального и инфраструктурного назначения, построено сотни километров автомобильных и железных дорог. Ежегодно BAZIS-A сдает в эксплуатацию 350 000-400 000 м2 зданий различного назначения.
     Сегодня BAZIS-A это компания с международным опытом строящая свои объекты не только в Казахстане, но и за рубежом.

     BAZIS-A – Қазақстандағы аса ірі құрылыс ұйымы және салушы, құрылыс рыногында 1991 жылынан жұмыс істеп, Қазақстан құрылыс индустриясының жетекшісінің ұлы абыройына ие болды.
    28 жыл бойы жұмыс істеген кезінде BAZIS-A 11 500 000 м2-ден астам тұрғын және әкімшілік ғимараттар 3 000 000 м2-ден астам әлеуметтік және инфрақұрылымдық мақсаттағы нысандар, сондай-ақ жүздеген шақырым автокөлік және темір жолдары. Жыл сайын BAZIS-A 350 000-400 000 м2 әрқилы мақсаттағы ғимараттарды пайдалануға береді.
     Бүгінгі BAZIS-A – тек Қазақстанда ғана емес, сонымен бірге шетелде өз нысандар салатын дүниежүзілік тәжірибесі бар компаниясы.

     BAZIS-A is the largest construction organization and builder in Kazakhstan, has been working in the construction market since 1991 and has the highest reputation as the leader in the construction industry of Kazakhstan.
    Over 28 years of BAZIS-A's activity, more than 11.5 million square meters of residential and administrative buildings, more than 3 million square meters of social and infrastructure facilities have been built, hundreds of kilometers of roads and railways have been built. Every year, BAZIS-A puts into operation 350,000-400,000 m2 of buildings for various purposes.
     Currently, BAZIS-A is a company with international experience building its facilities not only in Kazakhstan, but also abroad.

Корпорация ORDA INVEST

Корпорация ORDA INVEST

Корпорация ORDA INVEST

   Корпорация ORDA INVEST – крупная инвестиционно-строительная компания, работающая на рынке строительства жилой и коммерческой недвижимости с 2006 года.
  За это время компания успешно завершила множество строительных проектов в Астане и Алматы. На центральных улицах Астаны возведены архитектурные достояния как «Europe Palace I,II», «Оркен de luxe», «Оркен Apartmens», «Асем Тас», «Sultan Apartmens», «Алтын Арна», «Asyl Park», «VIVERE», «Янтарный», «Nur Aspan», «Жетыген». В Алматы построен элитный коттеджный городок «Тау-Самал».
  Строительные организации, входящие в команду Корпорации ORDA INVEST, имеют богатый опыт, славные традиции и мощный потенциал. Сегодня это более десятка авторитетных компаний, строящих просторное, качественное жилье не только в Казахстане, но и за его пределами.

     ORDA INVEST корпорациясы – 2006 жылынан бастап тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік рыногында жұмыс істейтін ірі инвестициялық-құрылыстық компаниясы. 
      Осы уақыттың ішінде компания Астана және Алматыда көптеген құрылыс нысандарды табысты бітіріп қойды. Астана орталық көшелерінде «Europe Palace I,II», «Өркен deluxe», «Өркен Apartmens», «Әсем Тас», «Sultan Apartmens», «Алтын Арна», «Asyl Park», «VIVERE», «Янтарный», «Nur Aspan», «Жетіген» сияқты сәулет жауһарлары салынған. Алматыда «Тау-Самал» дегдарлы коттедж қалашығы салынды.
    ORDA INVEST корпорациясының құрамына кіретін құрылыс ұйымдардың мол тәжірібесі, даңқты дәстүрлері және күшті әлеуеті ар. Қазіргі таңда бұл тек Қазақстанда ғана емес, сонымен бірге шетелде кең көлемді жоғары сапалы тұрғын үйлерді салатын оннан астам беделді компаниялар.

   ORDA INVEST Corporation is a large investment and construction company operating in the residential and commercial real estate construction market since 2006.
   During this time, the company has successfully completed many construction projects in Astana and Almaty. Architectural assets such as Europe Palace I, II, Orken de luxe, Orken Apartmens, AsemTas, Sultan Apartmens, Altyn Arna, Asyl Park, VIVERE, were erected on the central streets of Astana, “Amber”, “Nur Aspan”, “Zhetygen”. An elite cottage town “Tau-Samal” was built in Almaty.
   The construction organizations that are part of the ORDA INVEST Corporation team have rich experience, glorious traditions and powerful potential. Today it is more than a dozen established companies which build spacious, high-quality residential spaces not only in Kazakhstan, but also abroad.

G-park

G-park

G-park

    G-park – молодая динамично развивающаяся строительная компания, флагман передовых подходов к проектированию и возведению жилых комплексов. С 2013 года компания построила около 100 000 м 2 жилой недвижимости, обеспечив квартирами около 3 000 астанчан. Arman De Luxe, GPark Premium, GPark Family, Real Comfort, Кумбель, Baqyt Premium, Manhatten – жилые комплексы от G-park привлекают не только своим внешним видом. Компания возводит дома исключительно из керамического кирпича, что гарантирует безупречную шумоизоляцию и комфортную температуру в любое время года.
    G-park зарекомендовала себя как компания, которая завершает строительство объектов раньше планируемого срока. Новая методика, названная компанией «3D-строительство», позволяет поднимать каркас, осуществлять облицовку и установку окон практически одновременно.

     G-park – серпінді дамып келе жатқан жас құрылыс, тұрғын кешендерді жобалау және құрып салуға озық шешім табу жағындағы. 2013 жылынан бастап компания шамамен 100 000 м 2 тұрғын жылжымайтын мүлікті салып, 3 000 астаналықты пәтермен қамтамасы. Arman De Luxe, GPark Premium, G Park Family, Real Comfort, Күмбел, Baqyt Premium, Manhatten сияқты G-park салған тұрғын кешендердің елдің көңілін қызықтыратын тек өз сыртқы көрінісі емес. Компания қыш кірпіштен ғана ғимараттарды салып, осымен жылдың әр кезеңіндегі мінсіз дыбыс оқшаулау және жайлы температураға кепіл болады.
    G-park өзін нысандардың құрылысын жоспарланған мерзімінен бұрын бітіретін компания ретінде танытты. Компанияның «3D-құрылыс» атаған жаңа әдістеме іс жүзінде бір мезгілде қаңқа көтеріп, сондай-ақ терезелерді беттеу және тұрғызуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

   G-park is a young dynamically developing construction company, the flagship of advanced approaches to the design and construction of residential complexes. Since 2013, the company has built about 100,000 m2 of residential real estate, providing apartments for about 3,000 residents of Astana. Arman De Luxe, GPark Premium, GPark Family, Real Comfort, Kumbel, Baqyt Premium, Manhattan - residential complexes from G-park attract not only with their appearance. The company builds houses exclusively from ceramic bricks, which guarantees impeccable noise proof and a comfortable temperature at any time of the year.
    G-park has established itself as a company which is completing the construction of facilities ahead of schedule. The new technique, which was called by the company "3D-construction", allows you to raise the frame, carry out cladding and installation of windows almost simultaneously.

Строительная компания «Фаворитстрой»

«Фаворитстрой» құрылыс компаниясы

"Favoritstroy" Construction Company

   Строительная компания «Фаворитстрой» была основана в 2004 г. и на сегодняшний день является одним из лидеров в своем приоритетном направлении – строительстве жилых домов и общественных комплексов. Компания «Фаворитстрой» имеет государственную лицензию I категории на выполнение строительно-монтажных работ.
15 лет активной деятельности на рынке жилищного строительства ТОО «Фаворитстрой» придерживается неизменных правил успеха: грамотное проектирование, использование новейших материалов и технологий, индивидуальный подход к каждому клиенту и своевременная сдача объектов.
     На начальном этапе специалисты строительной компании «Фаворитстрой» тщательно разрабатывают проект будущего Дома. Большое значение имеют планировка и площадь квартиры/дома, нестандартное архитектурное решение фасада здания и его внешнего вида в целом, а также комфортная инфраструктура объекта.
    На стадии реализации проекта здания ТОО «Фаворитстрой» широко применяет новые технологии. Вы всегда можете убедиться в этом на примере многоквартирных комплексов от ТОО «Фаворитстрой», уже введенных в эксплуатацию.

     «Фаворитстрой» құрылыс компаниясы 2004 жылында қаланған, ал қазіргі таңда тұрғын үйлер және әлеуметтік кешендер құрылыс деген басым бағытында жетекшілерінің бірі болып көрінеді. «Фаворитстрой» компаниясында құрылыстық-құрастыру жұмыстарын орындауға І дәрежелі мемлекеттік лицензиясы бар.
Тұрғын құрылыс рыногында 15 жыл бойы белсенді әрекет жасаған «Фаворитстрой» ЖШС осындай бұлжымас табыс ережелерін ұстанып тұр: сауатты жобалау, ең жаңа материалды және технологияларды пайдалану, кез келген клиенттің жеке бабын табу, нысандарды дер кезінде тапсыру.
    Алғашқы кезеңінде «Фаворитстрой» құрылыс компаниясының мамандары келешектегі Үйдің жобасын мұқият әзірлейді. Пәтер/үйдің жайғасымы және ауқымы, ғимараттың қасбеті мен жалпы сыртқы көрінісінің ерекше сәулеттік шешімі, сондай-ақ нысанның жайлы инфрақұрылымы – осының барлығыңың зор маңызы бар. 
    Ғимарат жобасын іске асырылатын сатысында «Фаворитстрой» құрылыс компаниясы жаңа технологияларды көп пайдаланады. Сіз әр уақытта Фаворитстрой» құрылыс компаниясының пайдалануға берілген көп пәтерлі кешендері мысал қып осыған көз жеткізе аласыз.

    Favoritstroy Construction Company was founded in 2004 and it is currently one of the leaders in its priority area, that is, in the construction of residential buildings and public complexes. Favoritstroy company has a state license of category I for construction and installation works.
Favoritstroy LLP has been adhering to the invariable success rules, including competent design, the use of the latest materials and technologies, an individual approach to each client and timely delivery of objects for 15 years of active activity in the housing construction market,.
    At the initial stage, specialists of the Favoritstroy construction company carefully develop a project for the future House. The layout and area of the apartment / house, non-standard architectural design of the building’s facade and its appearance as a whole, as well as the comfortable infrastructure of the facility are important.
    At the stage of the building project, Favoritstroy LLP widely applies new technologies. You can always be convinced of this by the example of multi-apartment complexes from Favoritstroy LLP already put into operation.

ТОО «АстанаДорИндустрия»

«АстанаДорИндустрия» ЖШС

Astana DorIndustry LLP

Компания ТОО «АстанаДорИндустрия» была создана 10.07.2002 года. 
Основными видами деятельности предприятия являются:
- промышленное и гражданское строительство;
- строительство дорог;
- благоустройство территорий, озеленение и т.п.;
- выпуск асфальтобетона;
- выпуск товарного бетона;

«АстанаДорИндустрия» ЖШС компаниясы 10.07.2002 қаланған. 
Кәсіпорынның қызметтің негізгі түрлері:
- өндірістік және азаматтық құрылыс;
- жол салушылық;
- аумақтарды абаттандыру, көгалдандыру ж.т.с.;
- асфальтобетон;
- тауарды бетон шығару;


AstanaDorIndustry LLP company was established on July 10, 2002.
The main activities of the enterprise are:
- industrial and civil construction;
- road construction;
- land improvement, gardening, etc.;
- release of asphalt concrete;
- release of ready-mixed concrete;

Iron Construction

Iron Construction

Iron Construction

   Since our founding in 2001, Iron Construction has been a full-service commercial general contracting company specializing in tenant improvements, life science and high-tech manufacturing. We hold ourselves to very high standards, and we do our absolute best to live up to them. Customers and subcontractors alike return to work with us again and again because of our honesty, dedication to quality and fairness.
     Over the years, we’ve worked with a diverse list of clients across a wide range of construction projects. With that kind of history and so many successful projects, we’ve earned our reputation for exceeding expectations and delivering the highest quality work. We’re proud of what we’ve accomplished with our clients, and we’re ready for any build that comes our way.
     Our focus on every project begins with a dedication to our clients. We believe that we cannot obtain success without making sure our clients are 100% satisfied. We strive to complete every project on-budget, of the utmost quality and within schedules. Customer satisfaction is of utmost importance to all of us working for Iron Construction.

    2001 жылында қаланғанынан бастап, Iron Construction – жалға беру ережесін жақсарту, биологиялық ғылымдар және жоғары технологиялық өндірісінде маманданаты қызмет түрлері толық сұрыпталымы бар коммерциялық компаниясы. Біз аса жоғары стандартты ұстанып соларға сәйкес болу үшін барлық мүмкіндікті жасаймыз. Біздің адалдық, сапаға берілгендің және әділдіктің арқылы клиенттер және қосалқы мердігер қайтадан бізбен жұмыс істейтін болады.
     Көп жыл бойы біз әрқилы клиенттермен кең таратылған құрылыс жобалар тізімі бойынша жұмыс істегенбіз. Осындай тарихқа және көптеген жемісті жобаларға тіреп, үміттен озып ең жоғары сапалы жұмысты бітіргеніміз үшін өз беделімізге ие болдық. Клиенттерімізбен бірге жеткенімізге мақтанып, жолымыздағы қандай болса да тапсырысқа дайынбыз.
     Әрбір жобадағы жұмысымыз біздің клиентке берілгендігімізден басталады. Клиенттеріміз 100% қанағаттандырылмағандықта табысқа жетпеушілікпен тең деп ойлаймыз. Әрбір жобаны ең жоғары сапамен қойылған мерзімнің ішінде бюджеттің шеңберінде бітіруге ұмтыламыз. Біз, Iron Construction-да істейтіндер үшін, клиенттің қажеттіліктерін қанағаттандырудың ең алғашқы маңызы бар.

    Since our founding in 2001, Iron Construction has been a full-service commercial general contracting company specializing in tenant improvements, life science and high-tech manufacturing. We hold ourselves to very high standards, and we do our absolute best to live up to them. Customers and subcontractors alike return to work with us again and again because of our honesty, dedication to quality and fairness.
      Over the years, we’ve worked with a diverse list of clients across a wide range of construction projects. With that kind of history and so many successful projects, we’ve earned our reputation for exceeding expectations and delivering the highest quality work. We’re proud of what we’ve accomplished with our clients, and we’re ready for any build that comes our way.
      Our focus on every project begins with a dedication to our clients. We believe that we cannot obtain success without making sure our clients are 100% satisfied. We strive to complete every project on-budget, of the utmost quality and within schedules. Customer satisfaction is of utmost importance to all of us working for Iron Construction.

Строительная компания «Әсем Қала»

«Әсем Қала» құрылыс компаниясы

"Asem Qala" Construction company

    Строительная компания «Әсем Қала», основанная в 2005 году, сегодня является одной из ведущих застройщиков элитной недвижимости Астаны. За короткий промежуток времени компания прошла путь от становления до преуспевающей, динамично развивающейся компании, контролирующей все стадии строительства объектов – от разработки концепции до продаж и управления объектами, и прочно закрепилась на столичном строительном рынке жилья премиум-класса.
      На сегодняшний день «СК Әсем Қала» приобрела значительный опыт в сфере создания элитного жилья, став безусловным лидером рынка. 
      Миссия компании – работать для людей, создавая для них лучшее качество жизни. Наши основные конкурентные преимущества: это добросовестное выполнение взятых на себя обязательств, высокое качество выполняемых работ, индивидуальный подход к каждому клиенту.

    2005 жылында қаланған «Әсем Қала» құрылыс компаниясы, қазіргі таңда Астананың дегдарлы жылжымайтын мүлікті жетекші салушылардың бірі болып көрінеді. Қысқа мерзім ішінде компания өз негізделуінен бастап тұжырымдаманы әзірлеуден нысандарды сату мен басқаруға дейін барлық құрылыс сатыларын бақылайтын табысты, серпінді дамып келе жатқан компаниясының мәртебесіне шейін 
жол шегіп келіп, астаналық премиум-класс тұрғын үйлерді құрылыс рыногында мықты бекіп тұрды.
      Бүгінгі күнде ҚК «Әсем Қала» дегдарлы тұрғын үйлерді салу саласында мол тәжірибесіне ие болып, сөзсіз рыногының жетекшісі болып қалды.
      Компанияның міндеті – адамдар үшін жұмыс істеп, жақсылау тұрмыс сапасын жүзеге асыру. Біздің   бәсекелік артықшылықтарымыз: өз мойындаған міндеттерді адал орындау, істелінген жұмыстардың жоғары сапасы, әрбір клиенттің өз бабын табу. 

    The construction company «Asem Qala»founded in 2005, is currently one of the leading developers of elite real estate in Astana. The company has gone from becoming to a successful, dynamically developing company that controls all stages of the construction of facilities, from the development of the concept to sales and facility management, and has firmly established itself in the metropolitan construction market of premium housing in a short period of time.
     Currently, СС «Asem Qala» has gained significant experience in the field of creating elite housing, becoming the undisputed market leader.
    The company's mission is to work for people, creating a better quality of life for them. Our main competitive advantages are conscientious fulfillment of our obligations, high quality of work performed, individual approach to each client.

Аист Сервис

Аист Сервис

Aist Service

   Компания Аист Сервис предоставляет услуги по установке современных систем безопасности. Наши предлагаемые системы имеют множество разновидностей, и могут применяться как для предупреждения взломов и краж, так и для оповещения о пожарах и утечках опасных газов.
    Компания Аист Сервис это честное, открытое и взаимовыгодное сотрудничество! Мы очень требовательно относимся, в первую очередь, к себе, безупречная репутация, сформированная годами добросовестного труда, для нас превыше всего!

    Аист Сервис компаниясы қазіргі замандағы қауіпсіздік жүйелерді орнату жөніндегі қызмет көрсетеді. Біз ұсынған жүйелер көп түрлі болады, бұзу мен ұрлықты ескерту, сондай-ақ өрт және қауіпті газдар кеміп қалуы туралы хабарландыру үшін пайдаланылуға болады.
    Аист Сервис компаниясы – бұл адал, ашық және өзара тиімді әріптестік! Ең әуелі, біз өзіміз үшін қатал талап қоямыз. Жылдар бойы адал еңбекпен қалыптастырылған мінсіз беделіміз өзіміз үшін бәрінен де жоғары болады!

     Aist Service Company provides installation services of modern security systems. Our systems come in many varieties, and can be used both to prevent burglaries and thefts, as well as to alert about fires and leaks of dangerous gases.
    Aist Service Company is an honest, open and mutually beneficial cooperation! We are very demanding, first of all, to ourselves, and an impeccable reputation, which was formed by years of conscientious work, is of great importance!

+7 778 100 9488 (ватсап) +7 778 100 9488