RUS
  • RUS

  • KAZ

  • ENG

Карьера

Vacancies

Жұмыс

Требуется продавец-консультант

Сатушы-кеңесші қажет

Sales Assistant


Обязанности:

·         Консультирование покупателей по товару, обеспечения высокого уровня сервиса;

·         Выкладка продукции, поддержание ассортимента на полках, обеспечение наличия ценников и информации о товаре;

·         Поддержание высокого сервиса, умение находить контакт с любыми клиентами;

·         Выполнение планов продаж;

·         Прохождение обучений.

Требования:

·         Опыт продаж электротоваров (розетки, кабели, лампочки, электрические щиты и т.п.), люстры или смежной группы товаров приветствуется;

·         Знание техники продаж;

·         Грамотная речь, доброжелательность, общительность, инициативность;

·         Опыт работы с 1С, Торговля и склад;

·         Целеустремленность, желание профессионально расти и зарабатывать!

·         Стрессоустойчивость.

Условия:

·         6-дневная рабочая неделя;

·         Конкурентоспособная заработная плата при собеседовании;

·         Возможности для роста и развития;

·         Место работы: г. Астана, левый берег;

·         Оформление на работу в соответствии с трудовым законодательством РК;

·         РАБОТА В ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ КОМПАНИИ!


Вы можете отправить свое резюме на e-mail адрес: sale@gqenew 
или связаться по телефонам: + 7 (7172) 79 27 20, сот.: + 7 (708) 682 80 87, + 7 (771) 022 55 78

Міндеттері:
· Тауар бойынша сатып алушыларға кеңес беру, сервистің жоғары деңгейін қамтамасыз ету;
· Өнімді орналастыру, сөрелерде ассортиментті қолдау, тауар туралы ақпарат және баға белгілерді қамтамасыз ету;
* Жоғары сервисті қолдау, кез келген клиенттермен байланыс таба білу;
· Сату жоспарын орындау;
* Оқытудан өту.
 
Талаптар:
· Электр тауарларын (розеткалар, кабельдер, лампалар, электр қалқандары және т. б.), люстралар немесе тауарлардың аралас топтарымен сату тәжірибесі қажет;
· Сату техникасын білу;
* Сауатты сөйлеу, тілектестік, жанашырлық, бастамашылдық;
* 1С және сату жұмысымен тәжірибесі бар;
* Мақсаткерлік, кәсіби өсуге және табыс табуға ұмтылу!
· Стресс тұрақтылығы.
 
Шарттары:
* 6 күндік жұмыс аптасы;
* Әңгімелесу кезінде бәсекеге қабілетті жалақы;
* Өсу және даму мүмкіндіктері;
* Жұмыс орны: Астана қаласы, Сол жағалау;
· ҚР еңбек заңнамасына сәйкес жұмысқа ресімдеу;
* ҚАРҚЫНДЫ ДАМЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН КОМПАНИЯДА ЖҰМЫС ІСТЕУ!
 
Сіз өз түйіндемеңізді e-mail-ге жібере аласыз: sale@gqenew 
немесе осы нөмірлерге қоңырау шала аласыз: + 7 (7172) 79 27 20, ұялы.: + 7 (708) 682 80 87, + 7 (771) 022 55 78

Duties:
· Advising buyers on the product, ensuring a high level of service;
· Maintaining the display of products, the range on the shelves and ensuring the availability of price tags and information about the product;
· Maintenance of high service, ability to find their way with any client;
· Implementation of sales plans;
· Training.
 
Requirements:
· Experience in sales of electrical goods (sockets, cables, light bulbs, electrical panels, etc.), chandeliers or an adjacent group of products is welcome;
· Knowledge of sales techniques;
· Competent speech, goodwill, sociability, initiative;
· Experience with 1C, Trade and warehouse;
· Integrity, desire to grow professionally and earn money!
· Stress resistance.
 
Conditions:
· 6-day working week;
· Competitive salary discussed during the interview;
· Opportunities for growth and development;
· Place of work: Astana, left bank;
· Registration for work in accordance with the labor legislation of the Republic of Kazakhstan;
· WORK IN A DYNAMICALLY DEVELOPING COMPANY!
 
You can send your resume to the e-mail address: sale@gqenew 
or contact us by phone: + 7 (7172) 79 27 20, cell: + 7 (708) 682 80 87, + 7 (771) 022 55 78

Требуются менеджер по работе с клиентами

Клиенттермен жұмыс істеу менеджері қажет

Customer service manager


Обязанности

·         поиск и привлечение клиентов

·         осуществление холодных звонков, выход на ЛПР (лицо принимающее решение)

·         проведение встреч

·         заключение договоров и пост продажное ведение клиента

·         наращивание собственной клиентской базы

·         выполнение поставленного плана продаж

·         прохождение обучений

Требования:

·         коммуникабельность

·         исполнительность

·         ответственность

·         нацеленность на результат

·         умение работать в команде

·         грамотная речь

·         наличие опыта в продажах

·         наличие авто приветствуется

Условия:

·         6-дневная рабочая неделя

·         место работы: г.Астана, левый берег

·         компенсация бензина и сотовой связи

·         РАБОТА В ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ КОМПАНИИ!


Вы можете отправить свое резюме на e-mail адрес: sale@gqenew 
или связаться по телефонам:
 + 7 (7172) 79 27 20, сот.: + 7 (708) 682 80 87, + 7 (771) 022 55 78


Міндеттері
· клиенттерді іздеу және тарту
* суық қоңырауларды жүзеге асыру, шешім қабылдайтын тұлғаға шығу
* кездесулер өткізу
· келісім-шарттар жасау және клиентті сатудан кейін жүргізу
* өз клиенттік базасын өсіру
* сату жоспарын орындау
* оқытудан өту
 
Талаптар:
· тез тіл табыса алу
* орындаушылық
* жауапкершілік
* нәтижеге бағыттау
* командада жұмыс істей білу
* сауатты сөйлеу
* сатуда тәжірибелі
* көліктің болуы құпталады
 
Шарттары:
* 6 күндік жұмыс аптасы
* жұмыс орны: Астана қаласы, Сол жағалау
* бензин мен ұялы байланысты өтеу
* ҚАРҚЫНДЫ ДАМЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН КОМПАНИЯДА ЖҰМЫС ІСТЕУ!
 
Сіз өз түйіндемеңізді e-mail-ге жібере аласыз: sale@gqenew 
немесе осы нөмірлерге қоңырау шала аласыз: + 7 (7172) 79 27 20, ұялы.: + 7 (708) 682 80 87, + 7 (771) 022 55 78
 

Duties
· Search and attract customers 
· Making cold calls, getting access to decision makers 
· Holding meetings
· Conclusion of contracts and post sales management of the client
· Build your own customer base
· Fulfillment of the sales plan
· Training

Requirements:
· Sociability
· Diligence
· Responsibility
· Focus on results
· Teamwork skills
· Grammatically correct speech
· Experience in sales
· Availability of car is welcome
 
Conditions:
· 6-day working week
· Place of work: Astana, left bank
· Compensation of gasoline and cellular communication
· WORK IN A DYNAMICALLY DEVELOPING COMPANY!
 
You can send your resume to the e-mail address: sale@gqenew
or contact us by phone: + 7 (7172) 79 27 20, cell: + 7 (708) 682 80 87, + 7 (771) 022 55 78