Выберите магазин:

Дүкенді таңдаңыз:

Select shop:

г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
  • RUS

  • KAZ

  • ENG

Приборы учета и управления

Өлшеу және басқару құрылғылары

Metering and control devices

Измерительные приборы

Өлшеу құралдары

Measuring instruments

Контрольно-измерительные приборы.
Чтобы качественно выполнить работу по электромонтажу электрику требуются контрольно- измерительные приборы. К ним относятся мультиметры, индикаторы фазы, электроклещи и т.д. Благодаря всем этим инструментам электрик сможет быстро и безопасно найти фазный провод, измерить напряжение в сети, прозвонить участок цепи, проверить сопротивление и т. п.

- Индикатор Фазы
Самый простой прибор электрика это индикатор фазы. По сути это обычная отвертка, но внутри прозрачной ручки имеется лампа с сопротивлением, которая сигнализирует, есть фаза или нет. Такие индикаторы используют для проверки фазного провода не более 150 – 250 В 

- Указатель напряжения
Позволяет выяснить есть ли напряжение в сети или оно отсутствует. Прибор устроен довольно просто. Это два щупа, которые соединены между собой, а между ними встроен диод, либо цифровое табло. Индикатор напряжения с цифровым табло способен не только определять наличие тока, но и показывать его величину. Таким инструментом так же можно позванивать провод на обрыв.

- Электроклещи
Этот инструмент позволяет без разрыва и оголения провода измерить величины тока, к которым относят мощность, напряжение и т.д. В магазине GQ Energy имеются клещевые амперметры, ваттметры, вольтметры, ампервольтметры, фазометры. При работах чаще всего используют токоизмерительные клещи амперметры для переменного тока. Таким инструментом можно работать на установках с силой тока до 10 кВ. 

- Мультиметр
Один из самых простых и доступный прибор это мультиметр. Этот прибор хорош тем, что при его помощи можно измерять напряжение постоянного и переменного тока, узнать его силу, проверить сопротивление. Мультиметр универсальный прибор служит в качестве вольтметра, амперметра и омметра.
  
Состав набора электрика может очень сильно варьироваться в зависимости от сложности работ. Приобретая все его основные составляющие, не стоит экономить на качестве, ведь к покупке специализированного инструмента или различных наборов нужно подходить взвешенно и осторожно.

Өлшеу құралдары
Аспап жасау. Электр қондырғысын тиімді жұмыс істеу үшін электрик құрал-жабдықты қажет етеді. Бұлар мультиметрлер, фазалық көрсеткіштер, электр пышақтар және т.б. Осы құралдардың барлығының арқасында электрші фазалық сымды тез және қауіпсіз түрде таба алады, кернеуді өлшейді, схеманың сақинасын тексереді, қарсылықты тексереді және т.б.

- Фазалық индикатор
Ең қарапайым құрылғы электр маманы - фазалық көрсеткіш. Іс жүзінде, бұл әдеттегі бұрауыш, бірақ мөлдір тұтқа ішінде фаза бар ма, жоқ па, соны көрсететін кедергісі бар шам бар. Фазалық өткізгіштерді сынау үшін мұндай көрсеткіштер 150 - 250 В аспайды.

- Кернеу индикаторы
Желіде кернеу бар-жоғын білуіңізге немесе ол жоқ екендігін білуге мүмкіндік береді Құрылғы өте қарапайым. Бұл екі өзара байланысқан зондтар, олардың арасында диод немесе сандық дисплей орнатылған. Сандық дисплейі бар кернеу индикаторы токтың болуын ғана емес, оның мәнін де көрсете алады. Осындай құралдың арқасында үзілістегі сымдарды да сығуға болады.

- Электр пышақтар
Бұл құрал сымның бұзылуын және ашылуынсыз электр қуатын, кернеуді және т.б. қамтитын ағымдағы мәндерді өлшеуге мүмкіндік береді. GQ Energy дүкенінде қысқыштар, ваттметрлер, вольтметрлер, ампервальмерлер, фазалық есепшілер бар. Жұмыстарды орындау барысында ағымдық қысқыш амметрлерді айнымалы ток үшін жиі қолданыңыз. Мұндай құрал 10 кВ-қа дейін ток қондырғыларында жұмыс істей алады.

- Мультиметр
Ең оңай және ең қолжетімді құрылғының бірі - мультиметр. Бұл құрылғы жақсы, өйткені оның көмегімен тұрақты ток және кернеу өлшеуге болады, оның күшін анықтайды, қарсылықты тексеріңіз. Мультиметр әмбебап аппараты вольтметр, ампермер және омметр болып табылады.

Электр тогының жиынтығы жұмыстың күрделілігіне байланысты айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Барлық негізгі құрамдас бөліктерді алу үшін, сапаны үнемдеуге болмайды, өйткені арнайы құралдарды немесе әртүрлі құралдарды сатып алу мұқият және мұқият болуы керек.

MEASURING INSTRUMENTS
Instrumentation. In order to perform the electrical installation work efficiently, an electrician requires instrumentation. These include multimeters, phase indicators, electric pliers, etc. Thanks to all these tools, an electrician will be able to quickly and safely find a phase conductor, measure the mains voltage, ring the circuit section, check the resistance, etc.

- Phase Indicator
The simplest device electrician is a phase indicator. In fact, this is a common screwdriver, but inside the transparent handle there is a lamp with resistance that signals whether there is a phase or not. Such indicators use no more than 150 - 250 V for testing phase conductors.

- Voltage indicator
Allows you to find out if there is voltage in the network or it is missing. The device is quite simple. These are two probes that are interconnected, and between them is built a diode, or a digital display. The voltage indicator with a digital display can not only determine the presence of current, but also show its value. With such a tool, you can also tinkle the wire on a break.

- Electric pliers
This tool allows you to measure current values, which include power, voltage, etc., without breaking and exposing the wire. The GQ Energy store has clamp meters, wattmeters, voltmeters, ampervolmeters, phase meters. During the works most often use current clamp ammeters for alternating current. Such a tool can work on installations with a current of up to 10 kV.

- Multimeter
One of the easiest and most affordable device is a multimeter. This device is good because with its help you can measure the DC and AC voltage, find out its strength, check the resistance. Multimeter universal device serves as a voltmeter, ammeter and ohmmeter.

The composition of the set of electrics can vary greatly depending on the complexity of the work. Acquiring all its main components, you should not save on quality, because the purchase of a specialized tool or various sets must be approached carefully and carefully.


Сертификат