RUS
 • РУС

 • ҚАЗ

 • ENG

Новости

News

Жаңалықтар

  С днем Независимости Республики Казахстан!

  Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен!

  Happy Independence Day of the Republic of Kazakhstan!

  Дорогие Казахстанцы!
  Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем Независимости Республики Казахстан!
  Это праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства для всех казахстанцев, объединенных чувством ответственности за судьбу своей страны и составляющих единый народ Казахстана. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями и успешными преобразованиями, за годы независимости мы добились мирового признания и большого прогресса. 

  Сердечно поздравляем вас с главным праздником страны!
  Глубоко убеждены в том, что ваш профессионализм, преданность своему делу послужат дальнейшему развитию нашего государства.


  С Днем Независимости! 
  Ваш GQ Group!

  Құрметті Қазақстандықтар!
  Сіздерді шын жүректен Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мемлекеттік мейрамымен құттықтаймыз!
  Бұл мейрам шынында өз елінің тағдырына жауапкерлікпен бірлестірілген Қазақстанның біртұтас халқына кіретін барлық қазақстандықтар үшін мемлекетіміздің азаттығы және құдіретінің рәмізі болып табылады. Тәуелсіздікке ие болғалы халқымыз жаңа табыстар және жемісті түбегейлі өзгерістерімен Қазақстанның ұлы тарихнаманы сауатты жалғастырып, тәуелсіздік жылдарында бүкіл әлемге құрметі арту және зор ілгері дамуына ие болды. 
   
  Сіздерді шын ықыласпен елдің бас мерекеңізбен құттықтаймыз!
  Сіздердің кәсіпқойлық және өз жұмысқа берілгендік еліміздің ары қарай ілгері дамуына қызмет еткеніне кәміл сенімдіміз.
   
  Тәуелсіздік күні құтты болсын! 
  Сіздердің GQ Group!

  Dear Kazakhstanis!
  Please accept our sincere congratulations on the national holiday - Independence Day of the Republic of Kazakhstan!
  This holiday is rightfully considered a symbol of freedom and power of our state for all Kazakhstanis, united by a sense of responsibility for the fate of their country and constituting a single people of Kazakhstan. Since gaining independence, our people brilliantly continued the great history of Kazakhstan with new achievements and successful transformations. Over the years of independence, we have achieved world recognition and great progress.

  We congratulate heartily you on the main holiday of the country!
  We are deeply convinced that your professionalism and dedication to your work will serve the further development of our state.

  Happy Independence Day!
  Yours, GQ Group!