Выберите магазин:

Дүкенді таңдаңыз:

Select shop:

г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
  • RUS

  • KAZ

  • ENG

Кабельно-проводниковая продукция

Кабельді және сым өнімдері

Cabling and wiring products

ВВГнг LS

ВВГнгLS

VVGngLS

Конструкция кабеля ВВГнг LS
1. Токопроводящая медная жила, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012:
   — однопроволочная круглая 1,5...50 мм2;
   — многопроволочная круглая 16...35 мм2;
   — многопроволочная круглая уплотнённая 50 мм2;
   — многопроволочная круглая уплотнённая 70...1000 мм2 для одно- и двухжильных кабелей;
   — или многопроволочная секторная 25...400 мм2.
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,8...3,0 мм.
3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными
жилами многожильных кабелей.
4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0...2,0 мм
либо в виде слоя из поливинилхлоридных, полиэтилентерефталатных лент
или лент нетканого полотна суммарной номинальной толщиной 0,4...0,6 мм.
5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, соответствующая
категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,4...3,0 мм. 

Расшифровка кабеля ВВГнг LS
медная жила
изоляция из ПВХ пластиката
оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
защитный покров отсутствует («голый»)
категорияпожароопасности A
номинальное напряжение 1 кВ

Технические характеристики кабеля ВВГнг LS

Номинальное переменное напряжение1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании10 мин
Сопротивление изоляции при 20 °Сне менее 2,5...12,3 МОм·км
Строительная длинапо заказу потребителя
Допустимая температура нагрева жил70 °C
Максимальная температура нагрева жил90 °C при перегрузке, 140...160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба7,5 наружных диаметров для многожильных кабелей

10 наружных диаметров для одножильных кабелей
Диапазон рабочих температур−50...+50 °C
Срок службыне менее 30 лет с даты изготовления

Кабельдік дизайн ВВГнг LS
1. Мыстан жасалған 1 және 2 класстарға сәйкес тоқ өткізгіш ГОСТ 22483-2012 бойынша:
   — бір реттік дөңгелек 1,5 ... 50 мм2;
   — 16 ... 35 мм2 дөңгелек шеңбер;
   — көп сымды дөңгелек тығыздалған 50 мм2;
   — бір және екі ядролы кабельдер үшін 70 ... 1000 мм2 дөңгелек тығыздалған;
   — немесе 25 мкм 400 мм2 көп сымдық секторлік.
2. 0,8 ... 3,0 мм номиналды қалыңдығы бар ПВХ-ны пластикалық қаптамамен оқшаулау.
3. Ішкі оқшауланған арасындағы ішкі және сыртқы бос жерлерді көп қабатты кабель өткізгіштерімен толтырады.
4. 1,0 - 2,0 мм номиналды қалыңдығы бар ПВХ пластиктен жасалған белдік оқшаулағышы немесе поливинилхлорид қабаты, полиэтилентерефталат лента түрінде немесе 0,4 ... 0,6 мм қалыңдығы бар жалпыға бірдей матадан жасалған таспалар.
5. Төменгі жалынның ПВХ қабықшасы, сәйкесінше ОБП-2 санаты ГОСТ 23286-78 бойынша, номиналды қалыңдығы 1,4 ... 3,0 мм.

ВВГнгLS кабелінің түсіндірмесі
мыс өткізгіші
ПВХ оқшаулағышы бар
ПВХ қабықтың төмен тұтанатындығы бар
қорғаныс қақпағы жоқ («жалаңаш»)
Өрт қаупі бар санат A
номиналды кернеуі 1 кВ

ВВГнгLS кабелінің техникалық сипаттамалары

Номиналды айнымалы кернеуі1 кВ 50 Гц жиілікте
Сынақ кернеуі3,5 кВ 50 Гц жиілікте
Сынақ кезінде экспозиция уақыты10 мин
Оқшаулау кедергісі 20 ° С-де2,5 ... 12,3 МВт · км кем емес
Құрылыстың ұзақтығытұтынушының өтініші бойынша
Рұқсат етілетін қыздыру температурасы70 °C
Максималды қыздыру температурасыШамадан тыс жүктелген кезде90 ° C, қысқа тұйықталу кезінде 140 ... 160 ° C
Ең аз иілу радиусыЕң круткалы кабельдер үшін 7.5 сыртқы диаметрі

Бір негізгі кабельдер үшін 10 сыртқы диаметр
Жұмыс температурасының диапазоны−50...+50 °C
Қызмет ету мерзіміӨндірілген күннен бастап кемінде 30 жыл

ВВГнг LS Cable design
1. Conductive copper conductor corresponding to class 1 or 2 according to GOST 22483-2012:
   — single-wire round 1.5 ... 50 mm2;
   — stranded round 16 ... 35 mm2;
   — multiwire round compacted 50 mm2;
   — multiwire round compacted 70 ... 1000 mm2 for single- and two-core cables;
   — or multi-wire sector 25 ... 400 mm2.
2. Insulation of PVC plastic strand with nominal thickness of 0.8 ... 3.0 mm.
3. The inner and outer gaps between the twisted insulated conductors of multicore cables are filled.
4. Belt insulation made of PVC plastic with a nominal thickness of 1.0 ... 2.0 mm either in the form of a layer of polyvinyl chloride, polyethylene terephthalate tapes or tapes of a nonwoven cloth with a total nominal thickness of 0.4 ... 0.6 mm.
5. PVC sheath of low flammability, corresponding to ОБП-2 category according to GOST 23286-78, nominal thickness 1.4 ... 3.0 mm.

Cable decoding ВВГнгLS
copper conductor
PVC insulation
low flammability PVC sheath
no protective cover (“bare”)
fire hazard category A
rated voltage 1 kV

Technical characteristics of the cable ВВГнгLS

Has an alternating voltage1 kV with frequency 50 Hz
Test voltage3.5 kV, frequency 50 Hz
The exposure time during the test10 min
Insulation resistance at 20 ° Сnot less than 2.5 ... 12.3 MΩ · km
Construction lengthby request of the consumer
Allowable heating temperature70 °C
Maximum heating temperature90 ° C when overloaded, 140 ... 160 ° C at short circuit current
Minimum bending radius7.5 outer diameters for stranded cables

10 outer diameters for single core cables
Operating temperature range−50...+50 °C
Service lifenot less than 30 years from the date of production


Сертификат

image 1 1-3-LS-0 1-3-LS-1