Выберите магазин:

Дүкенді таңдаңыз:

Select shop:

г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
  • RUS

  • KAZ

  • ENG

Кабельно-проводниковая продукция

Кабельді және сым өнімдері

Cabling and wiring products

Кабель ВВГ

ВВГ Кабелі

ВВГ Cable

Конструкция кабеля ВВГ 
1. Токопроводящая медная жила, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012:
   — однопроволочная круглая 1,5...50 мм2;
   — многопроволочная круглая 16...35 мм2;
   — многопроволочная круглая уплотнённая 50 мм2;
   — многопроволочная круглая уплотнённая 70...1000 мм2 для одно- и двухжильных кабелей;
   — или многопроволочная секторная 25...400 мм2.
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,8...3,0 мм.
3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными
жилами многожильных кабелей.
4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0...2,0 мм
либо в виде слоя из поливинилхлоридных, полиэтилентерефталатных лент или лент нетканого
полотна суммарной номинальной толщиной 0,4...0,6 мм.
5. Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78,
номинальной толщиной 1,4...3,0 мм. 

Расшифровка кабеля ВВГ 
- медная жила
- изоляция из ПВХ пластиката
- оболочка из ПВХ пластиката
- защитный покров отсутствует («голый»)
- номинальное напряжение 1 кВ

Технические характеристики кабеля ВВГ 

Номинальное переменное напряжение1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение3,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании10 мин
Сопротивление изоляции при 20 °Сне менее 2,5...12,3 МОм·км
Строительная длинапо заказу потребителя
Допустимая температура нагрева жил70 °C
Максимальная температура нагрева жил90 °C при перегрузке, 140...160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба7,5 наружных диаметров для многожильных кабелей

10 наружных диаметров для одножильных кабелей
Диапазон рабочих температур−50...+50 °C
Срок службыне менее 30 лет с даты изготовления

ВВГ кабелін жасау
1. ГОСТ 22483-2012 сәйкес 1 немесе 2 деңгейге сәйкес мыс өткізгіштер:
   — бір реттік дөңгелек 1,5 ... 50 мм2;
   — 16 ... 35 мм2 көп сымды дөңгелек;
   — көп сымды дөңгелек тығыздалған 50 мм2;
   — көп сымды дөңгелек тығыздалған 70...1000 мм2 бір және екі желілі кабельдер үшін;
   — немесе 25 мкм 400 мм2 көп сымдық секторлік
2. 0,8 ... 3,0 мм номиналды қалыңдығы бар ПВХ-ны пластикалық қаптамамен оқшаулау.
3. Ішкі оқшауланған арасындағы ішкі және сыртқы бос жерлерді көп қабатты кабель өткізгіштерімен толтырады.
4. 1,0 - 2,0 мм номиналды қалыңдығы бар ПВХ пластиктен жасалған белдік оқшаулағышы немесе поливинилхлоридті қабаттағы, полиэтилентерефталатлы таспалар немесе лентадан тыс таспалар түрінде матаның жалпы номиналды қалыңдығы 0,4 ... 0,6 мм.
5. ГОСТ 23286-78 сәйкес Обк-2 санатына сәйкес ПВХ қосылыс корпусы, номиналды қалыңдығы 1,4 ... 3,0 мм.

ВВГ кабелінің түсіндірмесі
- мыс өткізгіші
- ПВХ оқшаулағышы бар
- ПВХ құрамды қабығы бар
- қорғаныс қақпағы жоқ («жалаңаш»)
- номиналды кернеуі 1 кВ

Кабельдің техникалық сипаттамалары ВВГ

Номиналды айнымалы кернеуі1 кВ 50 Гц жиілікте
Сынақ кернеуі3,5 кВ 50 Гц жиілікте
Сынақ кезінде экспозиция уақыты10 мин
Оқшаулау кедергісі 20 ° С-де2,5 ... 12,3 МВт · км кем емес
Құрылыстың ұзақтығытұтынушының өтініші бойынша
Рұқсат етілетін қыздыру температурасы70 °C
Шамадан тыс жүктелген кезде максималды қыздыру температурасыШамадан тыс жүктелген кезде 90 ° C, қысқа тұйықталу кезінде 140 ... 160 ° C болған
Ең аз иілу радиусы7,5 сыртқы диаметр

Бір негізді кабельдер үшін 10 сыртқы диаметр
Жұмыс істейтін температуралар аралығы−50...+50 °C
Қызмет ету мерзіміөндірістен шыққалы кемінде 30 жыл

"ВВГ" cable design
1. Conductive copper conductor corresponding to class 1 or 2 according to GOST 22483-2012:
   — single-wire round 1.5 ... 50 mm2;
   — single-wire round 1.5 ... 50 mm2;
   — multiwire round compacted 50 mm2;
   — multiwire round compacted 70 ... 1000 mm2 for single- and two-core cables;
   — or multi-wire sector 25 ... 400 mm2.
2. Insulation of PVC plastic strand with nominal thickness of 0.8 ... 3.0 mm.
3. Filling the inner and outer gaps between the twisted insulated conductors of multicore cables.
4. Belt insulation made of PVC plastic with a nominal thickness of 1.0 ... 2.0 mm either in the form of a layer of polyvinyl chloride, polyethylene terephthalate tapes or nonwoven tapes cloth total nominal thickness of 0.4 ... 0.6 mm.
5. PVC compound casing corresponding to the Obp-2 category according to GOST 23286-78, nominal thickness of 1.4 ... 3.0 mm.

Interpretation of cable "ВВГ"
- copper conductor
- PVC insulation
- PVC compound shell
- no protective cover (“bare”)
- rated voltage 1 kV

Technical characteristics of cable "ВВГ"

Rated alternating voltage1 kV with frequency 50 Hz
Test voltage3.5 kV, frequency 50 Hz
The exposure time during the test10 min
Insulation resistance at 20 ° Сnot less than 2.5 ... 12.3 MΩ · km
Construction lengthby request of the consumer
Allowable heating temperature70 °C
Maximum heating temperature90 ° C when overloaded, 140 ... 160 ° C at short circuit currents
Minimum bending radius7.5 outer diameters for stranded cables

10 outer diameters for single core cables
Operating temperature range−50...+50 °C
Service lifenot less than 30 years from the date of production


Сертификат

image 1 1-3-LS-0 1-3-LS-1