Выберите магазин:

Дүкенді таңдаңыз:

Select shop:

г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
  • RUS

  • KAZ

  • ENG

Кабельно-проводниковая продукция

Кабельді және сым өнімдері

Cabling and wiring products

Кабель ВБбШв

ВБбШв Кабелі

ВБбШв Cable

Конструкция кабеля ВБбШв
1. Токопроводящая медная жила, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012:
   — однопроволочная круглая 1,5...50 мм2;
   — однопроволочная секторная 25...50 мм2;
   — многопроволочная круглая 16...50 мм2;
   — многопроволочная круглая 70...240 мм2 для одно- и двухжильных кабелей;
   — или многопроволочная секторная 25...240 мм2.
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,8...1,9 мм.
3. Сердечник из ПВХ пластиката для пятижильных кабелей с круглыми жилами,
вокруг которого скручены изолированные жилы.
4. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными
жилами кабелей с круглыми жилами номинальным сечением 35 мм2 и более.
5. Поясная изоляция:
   — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм;
   — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги
   суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
   — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
6. Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.
   А. Без подушки.
   Б. Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,3 мм.
   Неоцинкованные ленты должны быть покрыты битумом или битумным составом и
   полиэтилентерефталатной лентой.
   В. Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
   толщиной не менее 1,8...2,6 мм. 

Расшифровка кабеля ВБбШв
- медная жила
- изоляция из ПВХ пластиката
- броня из стальных лент без подушки
- шланг из ПВХ пластиката
- номинальное напряжение 1 кВ

Технические характеристики кабеля ВБбШв

Номинальное переменное напряжение1 кВ частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение1,4 кВ для одножильных кабелей
Испытательное переменное напряжение3,5 кВ частотой 50 Гц
Испытательное постоянное напряжение8,4 кВ для одножильных кабелей
Время выдержки при испытании10 мин
Сопротивление изоляции при 20 °Сне менее 7...12 МОм·км
Строительная длинане менее 200...450 м
Маломеры в партиине более 10...20% кусками от 50 м
Допустимая температура нагрева жил70 °C
Максимальная температура нагрева жил80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба7,5 наружных диаметров для многожильных кабелей

10 наружных диаметров для одножильных кабелей
Диапазон рабочих температур−50...+50 °C
Срок службыне менее 30 лет с даты изготовления


Кабельдік құрылысы ВБбШв
1. ГОСТ 22483-2012 1-інші немесе 2-нші деңгейге сәйкес мыс өткізгіштер:
   — бір реттік дөңгелек 1,5 ... 50 мм2;
   — жалғыз сым секторы 25 ... 50 мм2;
   — 16 ... 50 мм2 дөңгелек қапталған;
   — бір және екі ядролы кабельдер үшін 70 ... 240 мм2 айналмалы көпіршікті;
   — көпсалалы сектор 25 ... 240 мм2.
2. 0,8 ... 1,9 мм номиналды қалыңдығы бар ПВХ-ны пластикалық қаптамамен оқшаулау.
3. Дөңгелек өткізгіштері бар бес қабатты кабельдердің ядросы ПВХ-дан жасалған, айналасында оқшауланған өткізгіштер бұралған.
4. Арасындағы ішкі және сыртқы бос жерлері толтырылған 35 мм2 және одан жоғары номиналды қимасы бар дөңгелек өткізгіштер.
5. Белді оқшаулау:
   — 0,9 мм кем емес қалыңдығы бар ПВХ пластиктен жасалған тығыздағыштан басылған;
   — екі поливинилхлоридті таспаның қабаты және екі крепеж қағаз лентасы түрінде жалпы қалыңдығы 1,1 мм кем емес;
   — немесе қалыңдығы 0,9 мм кем емес ПВХ таспаларының қабаты түрінде.
6. ГОСТ 7006-72 бойынша «ВБбШв» қорғаныш жабыны түрі.
   А. Жастықсыз.
   Б. минималды қалыңдығы 0,3 мм болатын болат немесе болаттан жасалған мырышталған таспалардың броньдары. Гальванизденбеген таспалар битум немесе битуммен жабылған болуы керек
   В. Пішінделген поливинилхлоридті қорғау шлангісі сыртқы жабыны қалыңдығы кемінде 1,8 ... 2,6 мм.

ВБбШв кабелінің түсіндірмесі
- өткізгіші мыстан жасалған
- оқшаулағышы ПВХ-дан жасалған
- жастығы жоқ болат жолақтарынан жасалған
- пластикалық ПВХ шлангісі
- номиналды кернеуі 1 кВ

Кабельдің техникалық сипаттамалары ВБбШв

Hоминалды кернеуі1 кВ айнымалы кернеу 50 Гц жиілігі
Номиналды кернеуБір кабельді кабельдер үшін 1,4 кВ
Cынақ кернеуі3,5 кВ жиілігі 50 Гц
Cынау кернеуіБір кабельді кабельдер үшін 8,4 кВ
Сынақ кезінде экспозиция уақыты10 мин
Оқшаулау кедергісі 20 ° С-декемінде 7 ... 12 МВт · км
Құрылыс ұзындығыкемінде 200 ... 450 м
Cалмағы шағын шамдар50 м-ден кем емес бөлшектердe 10% -дан 20% -на дейін
Рұқсат етілетін қыздыру температурасы70 °C
Тұтас кезінде ең көп қыздыру температурасы80 ° C, қысқа тұйықталу кезінде 160 ° C құрайды
Ең аз иілу радиусы7.5 сыртқы диаметрі

Бір негізгі кабельдер үшін 10 сыртқы диаметр
Жұмыс температурасының диапазоны−50...+50 °C
Қызмет ету мерзіміөндірілген күннен бастап кемінде 30 жыл

ВБбШв cable design
1. Conductive copper core corresponding to class 1 or 2 according to GOST 22483-2012:
   — single-wire round 1.5 ... 50 mm2;
   — single-wire sector 25 ... 50 mm2;
   — stranded round 16 ... 50 mm2;
   — multi-wire round 70 ... 240 mm2 for single- and two-core cables;
   — or multi-wire sector 25 ... 240 mm2.
2. Insulation of PVC plastic strand with nominal thickness of 0.8 ... 1.9 mm.
3. PVC core for five-core cables with round conductors around which insulated conductors are twisted.
4. Filling the inner and outer gaps between the twisted insulated cable conductors with round conductors with a nominal section of 35 mm2 and more.
5. Belt isolation:
   — pressed out from PVC plastic compound with a thickness of at least 0.9 mm
   — in the form of a layer of two PVC tapes and two crepe paper tapes
   — or in the form of a layer of PVC ribbons with a thickness of at least 0.9 mm.
6. Protective cover type according to GOST 7006-72.
   A. Without a pillow.
   B. Armour of two steel or steel galvanized tapes with a minimum thickness of 0.3 mm. Nongalvanized tapes must be coated with bitumen composed material or bitumen and polyethylene terephthalate tape.
   C. External cover of molded PVC protective hose not less than 1.8 ... 2.6 mm thick.

"ВБбШв" cable decoding
- Copper conductor
- PVC insulation
- Armour of steel bands without pillows
- Plastic PVC hose
- Rated voltage 1 kV

Technical characteristics of the cable "ВБбШв":

Rated alternating voltage1 kV with a frequency 50 Hz
Nominal DC voltage1.4 kV for single-core cables
Test voltage3.5 kV, frequency 50 Hz
Test voltage8.4 kV for single-core cables
The exposure time during the test10 min
Insulation resistance at 20 ° Сnot less than 7 ... 12 MΩ · km
Construction lengthnot less than 200 ... 450 m
Small meters in a batchnot more than 10 ... 20% of pieces from 50 m
Allowable heating temperature70 °C
The maximum heating temperature of the core80 ° C during overload, 160 ° C at short circuit currents
80 ° C during overload, 160 ° C at short circuit currents7.5 in outer diameter for stranded cables

7.5 in outer diameter for stranded cables
Operating temperature range−50...+50 °C
Service lifenot less than 30 years from the date of production


Сертификат

0 1