Выберите магазин:

Дүкенді таңдаңыз:

Select shop:

г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
г. Нур-Султан, ул. Достык, 4 Нур-Султан қ., Достық к., 4 Nur-Sultan c., Dostyk st., 4
г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 21а Нур-Султан қ., Ұлы Дала даңғ., 21а Nur-Sultan c., Uly Dala ave., 21a
г.Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе 43/1, каб. 2 Өскемен қ., Самара тас жолы 43/1, каб. 2 Ust-Kamenogorsk c., Samara highway 43/1, room. 2
  • RUS

  • KAZ

  • ENG

Кабельно-проводниковая продукция

Кабельді және сым өнімдері

Cabling and wiring products

Кабель АСБ

АСБ Кабелі

АСБ Cable

Конструкция кабеля АСБ -
1. Токопроводящая алюминиевая жила, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012:
   — однопроволочная круглая 16...50 мм2;
   — однопроволочная фасонная 25...240 мм2;
   — или многопроволочная фасонная 70...240 мм2.
2. Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
3. Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги
толщиной не более 0,08 мм.
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
5. Экран из электропроводящей бумаги.
6. Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
7. Защитный покров типа «Б» по ГОСТ 7006-72.
   А. Подушка толщиной не менее 1,5 мм:
      — битумный состав или битум;
      — крепированная бумага или кабельная пропитанная;
   Б. Броня из двух стальных черных или оцинкованных лент толщиной не менее 0,3...0,8 мм.
   В. Наружный покров толщиной не менее 2,0 мм:
      — битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
      — пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
      — битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
      — покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания. 

Расшифровка кабеля АСБ 
- алюминиевая жила
- бумажная пропитанная изоляция
- свинцовая оболочка
- броня из стальных лент
- номинальное напряжение 10 кВ

Технические характеристики кабеля АСБ 

Номинальное переменное напряжение10 кВ частотой 50 Гц
Строительная длина200...450 м в зависимости от сечения жил
Маломеры в партиине более 5% кусками от 50...100 м
Допустимая температура нагрева жил60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
Максимальная температура нагрева жил80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба15 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур−50...+50 °C
Срок службыне менее 30 лет

АСБ кабелінің құрылысы -
1. ГОСТ 22483-2012 сәйкес 1-інші немесе 2-нші деңгейге сәйкес келетін алюминий өткізгішті өткізу:
   — бір сымды дөңгелек 16 ... 50 мм2;
   — бір сымды пішінделген 25 ... 240 мм2;
   — немесе 70 ... 240 мм2 бірнеше сымды пішінделген.
2. Номиналды қалыңдығы 2,75 мм тұтқыр құраммен сіңдірілген талсымды қағазбен оқшауланған.
3. Қағаздан жасалған қалыңдығы 0,08 мм-ден аспайтын түйіндер кластері арасындағы бос жерлерді толтырады.
4. Қалыңдығы 1,25 мм болатын тұтқыр композициясымен сіңдірілген белдік қағазбен оқшауланған.
5. Электрөткізгіштік қағаздан жасалған экран.
6. ГОСТ 24641-81 бойынша қорғасын қабықпен қапталған
7. ГОСТ 7006-72 бойынша «Б» типті қорғаныш қақпақ.
   А. Жастығы 1,5 мм қалыңдығынан кем емес:
      — битумды құрам немесе битумды
      — бекітілген қағаз немесе сіңірілген кабель
   Б. Қалыңдығы 0,3-0,8 мм болатын екі қара болат немесе мырышталған таспалар сауыты.
   В. Қалыңдығы кемінде 2,0 мм сыртқы қабатында:
      — битум құрамы немесе битум немесе жабысқақ желімдейтін құрам;
      — сіңірілген кабельді иірімжіп немесе штапелирленген талшықтан жасалған әйнек иірімжіп
      — кабельдің орамдарын жабысудан сақтайтын жабын.

АСБ кабелінің түсіндірмесі
- Ішкі сымы алюминийдан жасалған
- Қағаз сіңдірілген изоляция
- Қабығы қорғасыннан жасалған
- Құрыш болат таспалар
- Номиналды кернеуі 10 кВ

АСБ кабелінің техникалық сипаттамалары

Hоминалды айнымалы кернеуЖиілігі 50 Гц 10 кВ
Құрылыс ұзындығы200...Талшық қимасына байланысты 450 м
Партиядағы аз өлшегіштер5% - дан аспайтын кесектермен...50-ден 100 метрға дейін
Жылудың рұқсат етілген температурасы60°C...Қағаз сіңдіру құрамына байланысты 70 °C
Жылудың ең жоғары температурасы80°C...ҚТ тогы кезінде 90 °C, 200 °C
Ең аз иілу радиусысыртқы диаметрі 15
Жұмыс температурасының диапазоны−50...+50 °C
Қызмет мерзімікемінде 30 жыл

АСБ cable design -
1. Conducting aluminum core corresponding to class 1 or 2 according to GOST 22483-2012:
   — Single-wire round 16 ... 50 mm2;
   — Single-wire profiled 25 ... 240 mm2;
   — Multi-wire profiled 70 ... 240 mm2.
2. Core consists of paper insulation, treated with a viscous composition, with a nominal thickness of 2.75 mm.
3. Filling the gaps between twisted strands of bundles with materials made of paper with a thickness of not more than 0.08 mm.
4. Belt paper insulation with a viscous composition, with a nominal thickness of 1.25 mm.
5. Screen made out of electrically conductive paper.
6. Sealed lead sheath according to GOST 24641-81.
7. Protective cover type “B" according to GOST 7006-72.
   А. Pillow not less than 1.5 mm thick:
      — Bitumen composition or bitumen;
      — Crepe paper or cable insulated.
   Б. Two steel blacks or galvanized tapes with a thickness of at least 0.3 ... 0.8 mm.
   В. Outer coat at least 2.0 mm thick::
      — Bitumen composition or bitumen, or a viscous adhesive composition;
      — Insulated cable yarn or glass yarn from staple fiber;
      — The covering protects cable coils from sticking together.

АСБ cable decoding
- Aluminum core
- Paper insulation
- Lead shell
- Steel ribbon armor
- Rated voltage 10 kV

Technical characteristics of АСБ cable:

Rated alternating voltage10 kV with frequency 50 Hz
Construction length200 ... 450 m depending on the cross section of the cores
Small meters in a batchnot more than 5% of pieces from 50 ... 100 m
Allowable heating temperature of the core60 ... 70 ° C depending on the composition of paper treatment
Maximum temperature of core heating80 ... 90 ° C at overload, 200 ° C at short circuit currents
Minimum bending radius15 outer diameters
Operating temperature range−50...+50 °C
Service lifenot less than 30 years


Сертификат

image