RUS
 • РУС

 • ҚАЗ

 • ENG

GQ Consulting

- Почему мы?
- У нас есть то, что позволит Вам сконцентрироваться на своей основной деятельности – мы можем полностью взять на себя бухгалтерское и финансовое сопровождение Вашего бизнеса.


Бухгалтерское сопровождение ТОО и ИП независимо от режима налогообложения.

Позволит получить профессиональный подход к решению любых вопросов - от выбора налогообложения до расчёта заработной платы.

Бухгалтерское сопровождение включает в себя:

 • полное ведение бухгалтерского учета;
 • сдача налоговой отчетности;
 • сдача статистической отчетности;
 • оптимизация налоговой нагрузки;

Стоимость услуги «Бухгалтерское сопровождение ТОО/ИП» от 50 000 тенге в месяц.

Составление и сдача налоговой отчётности.

Своевременное и корректное предоставление отчётности в государственные органы убережёт Вас от возможных штрафов и пени. Сдача форм налоговых отчетности:

 • годовые формы 220.00, 100.00, 700.00, 911.00 формы
 • полугодовая 910.00 форма
 • квартальные 200.00, 300.00, 870.00
 • по мере возникновения обязательств 328.00, 320.00
 • расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество 701.01 форма

Сдача форм налоговой отчетности от 5 000 тенге за 1 отчет.

E-mail: asiya.zh@gqe.kz

Асия Жусупова

Разработка бизнес плана для собственников бизнеса, привлечения средств инвесторов, займов банков второго уровня, институтов развития

Бизнес план включает:

 • описание компании;
 • описание продукции/услуги, анализ рынка;
 • маркетинг и сбыт продукции/услуги;
 • производственный план;
 • организационный план;
 • финансовый план;

    Минимальный срок написания бизнес-плана от 3 дней. Стоимость разработки бизнес-плана – от 120 тыс. тенге в зависимости от сложности проекта, сроков написания, объёма предоставленной информации.

    Подготовка документации для банков второго уровня для привлечения займа под проект. Привлечение средств инвесторов, банков второго уровня, институтов развития для реализации бизнес-идеи. Разработка бюджета.

Построение бюджета включает:

 • бюджет доходов и расходов на год с детализацией;
 • бюджет движения денежных средств;
 • прогнозный баланс;
 • бюджет отдельных подразделений/предприятий группы компаний и консолидированный бюджет с выделением внутригрупповых оборотов;
 • операционные бюджеты по необходимости (бюджет продаж, бюджет закупа и т.д.);
 • бюджет капитальных затрат;

    Минимальный срок формирования бюджета предприятия – от 7 дней. Стоимость услуги – от 200 тыс. тенге. Окончательная стоимость оговаривается при переговорах.

E-mail: r.naurzbekov@gqe.kz

Руслан Наурзбеков

GQ Consulting

- Неге біз?
- Бізде Сіздің өз негізгі қызметіңізге тұтастай назар аударуыңызға лайықты барлық жағдайларымыз бар, біз бизнесіңізді бухгалтерлік және қаржылық ілеспе толығымен жүргізе аламыз.


Салық салу режиміне қарамастан, жауапкершілігі шектеулі серіктестікті және ИП есебін жүргізу.

Бұл кез-келген мәселені шешуге - салық салудан жалақыға дейінгі кәсіби шешімді алуға мүмкіндік береді.

Есепке қолдау көрсету мыналарды қамтиды:

 • толық есепке алу
 • салық есептілігі
 • статистикалық есеп беру
 • салықтық жүктемені оңтайландыру

Айына 50 000 теңгеден бастап «Бухгалтерлік Есеп беру» ЖШС қызмет көрсетуқұны.

Салық есептілігін жасау және ұсыну.

Мемлекеттік органдарға уақтылы және дұрыс есеп беру сізді ықтимал айыппұлдар мен айыппұлдардан құтқарады. Салық есептілігінің нысандарын жеткізу:

 • жылдық нысандары 220.00, 100.00, 700.00, 911.00 нысандары
 • жарты жылдық нысаны 910.00
 • 200.00, 300.00, 870.00 тоқсан
 • мiндеттемелер туындайды, 328.00, 320.00
 • жер салығы мен мүлік салығына ағымдағы төлемдерді есептеу 701.01 нысаны

Сдача форм налоговой отчетности 1 есеп үшін салық есептілігінің нысандарын 5 000 теңгеден жеткізу.

E-mail: asiya.zh@gqe.kz - Асия Жусупова

Өз бизнесі үшін бизнес-жоспарды құрастыру, инвесторлар, екінші деңгейдегі банктар, дамыту институттердің  қаражаттарын тарту.

Бизнес-жоспар төмендегілерді қамтиды:

 • компанияның сипаттамасы;
 • өнім/қызмет сипаттамасы, нарықтық талдау;
 • маркетинг және өнім/қызметтің өтімі;
 • өндірістік жоспар;
 • ұйымдастыру жоспар;
 • қаржылық жоспар;

    Бизнес-жоспар жазуды ең қысқа мерзім – 3 күннен бастап. Бизнес-жоспарды құрастыру құны – 120 мың теңгеден бастап, жобаның күрделілігі, жазу мерзімі, берілген ақпарат көлеміне байланысты.

    Екінші деңгейдегі банктарда жобаға орналастыру үшін займді тартуға қажетті құжаттарды әзірлеу. Бизнес-идеяны жүзеге асыру үшін инвесторлар, екінші деңгейдегі банктар, дамыту институттердің  қаражаттарын тарту. Бюджетті құрастыру.

Бюджетті құрастыру төмендегілерді қамтиды:

 • нақтыланған табыс-шығыс жылдық бюджет;
 • ақшалай қаражаттың қозғалысы бюджеті;
 • болжамды теңгерім;
 • компаниялар тобындағы бөлек бөлімшелері/кәсіпорындарының бюджеті және топ ішіндегі айналымы бөлісетін бірлестірілген бюджет;
 • қажеттілік бойынша операциялық бюджеттер (сату бюджеті, сатып алу бюджеті т.б.);
 • күрделі шығын бюджеті;

    Кәсіпорын бюджетін құрастыру ең қысқа мерзімі – 7 күннен бастап. Қызмет көрсетудің құны – 200 мың теңгеден бастап. Ақырғы құны келіссөз жүргізу кезінде талқыланып белгіленеді.

E-mail: r.naurzbekov@gqe.kz

Руслан Наурзбеков

 • Home » GQ Consulting

GQ Consulting

- Why us?
- We have something that will allow you to concentrate on your core business - we can completely take on the accounting and financial support of your business.


Accounting support of limited liability partnership and sole proprietor irrespective of a taxation mode.

It will allow you to get a professional approach to solving any issues - from the taxation to payroll.

Accounting support includes:

 • full accounting
 • tax reporting
 • delivery of statistical reports
 • tax burden optimization

The cost of the service "Accounting LLP / IP" from 50 000 tenge per month.

Drawing up and submission of tax reports.

Timely and correct reporting to government agencies will save you from possible fines andpenalties. Delivery of tax reporting forms:

 • annual forms 220.00, 100.00, 700.00, 911.00 forms
 • half year form 910.00
 • quarterly 200.00, 300.00, 870.00
 • as obligations arise, 328.00, 320.00
 • calculation of current payments for land tax and property tax 701.01 form

Delivery of forms of the tax reporting from 5 000 tenges for 1 report.

E-mail: asiya.zh@gqe.kz - Асия Жусупова

Development of a business plan for business owners, raising funds from investors, loans from second-tier banks, development institutions.

The business plan includes following:

 • company description;
 • product/service description, market analysis;
 • marketing and marketing of products/services;
 • production plan;
 • organizational plan;
 • financial plan;

    The minimum term for drafting a business plan is from 3 days. The cost of developing a business plan is starting at less than 120 thousand tenge, depending on the complexity of the project, the timing of drafting, the quantity of information.

    Documents preparation for second-tier banks to project funding. Raising funds from investors, second-tier banks, development institutions to implement a business idea. Budgeting.

Budgeting includes following:

 • income and expenditure budget for the one year with working out in detail
 • cash flow budget;
 • forecast balance;
 • the budget of individual divisions/enterprises of the group of companies and the consolidated budget with the allocation of intra-group turnover;
 • Operational budgets as needed (sales budget, procurement budget, etc.);
 • capital budget;

    The minimum term for the budget establishment of the enterprise is from 7 days. The cost of services is from 200 thousand tenge. Final cost must be agreed upon.

E-mail: r.naurzbekov@gqe.kz

Ruslan Naurzbekov