RUS
  • РУС

  • ҚАЗ

  • ENG

Электромонтажным организациям

Электрмонтаждау ұйымдарына

To wiring organizations

     Компания "GQ ENERGY" занимается комплексной поставкой электро-материалов и готовых электротехнических решений любой сложности. Благодаря прямым поставками от Заводов изготовителей, сертифицированного материала и опыту специалистов мы предлагаем нашим клиентам лучшие условия на рынке.
Наши преимущества:
- Широкий ассортимент строительных и отделочных материалов в разных ценовых сегментах в наличии на складе;
- Гибкость к подбору решений для объектов;
- Создаем Выгодные условия оплаты;
- Даем Возможность получить отсрочку платежа;
- Предоставляем специальные скидочные цены на приобретаемые материалы;
- Предоставим сертификаты качества на весь ассортимент товара;
- Даем гарантию низкой цены и высокого качества;
- Оперативная доставка, в том числе и в день заказа;
- Персональный менеджер;
     "GQ ENERGY" компаниясы әр күрделілігі электр материалдар және дайын электртехникалық шешімдерді кешенді жеткізумен шұғылданады. Өндіруші зауыттардан тікелей жеткізулері, сертификацияланған материалдар және мамандардың тәжірибесі арқылы біз клиенттерімізге рыноктағы ең жақсы шарттарды ұсынамыз.
Біздің артықшылықтар:
- Әр түрлі бағалық сегменттегі қоймада кең көлемінде бар болған көптеген құрылыстық және әрлеу материалдары;
- Нысандар үшін шешім таңдауда икемділік;
- Пайдалы төлеу шарттарын жасап береміз;
- Төлемді кейінге қалдыруға мүмкіншілік береміз;
- Сатып алынған материалдарға ерекше жеңілдетілген баға қойып береміз;
- Тауардың бүкіл түрлеріне сертификаттарды береміз;
- Төмен баға және жоғары сапаға кепілдік береміз;
- Шапшаң жеткізу, соның ішінде тапсырыс берілген күнде;
- Жеке менеджер;

     "GQ ENERGY" company is engaged in a comprehensive supply of electrical materials and turnkey electrical solutions of any complexity. Due to direct deliveries from manufacturers, certified material and the experience of specialists, we offer our customers the best conditions in the market.
Our advantages:
- A wide range of building and finishing materials at different price segments in stock;
- Flexibility in the selection of solutions for objects;
- We create favorable terms of payment;
- We give the opportunity to get a deferred payment;
- We provide special discount prices for purchased materials;
- We provide quality certificates for the entire range of goods;
- We give a guarantee of low price and high quality;
- Prompt delivery, including on the day of order;
- Personal manager;