RUS
  • РУС

  • ҚАЗ

  • ENG

Сборщикам электрощитов

Электрқалқан жабдықты құрастырушыларға

To electric board assemblersОдно из ключевых направлений компании GQ Energy – это работа со сборщиками электрощитового оборудования.

Наши преимущества:
-  Окажем техническую поддержку и сделаем комплексный расчёт стоимости материалов для сборки электрощитового оборудования на стадии тендера, п.одберём аналоги, зарегистрируем проекты у производителей и получим специальные цены. С нами Вы выиграете любой тендер/конкурс
-  Являемся официальными дистрибьюторами и партнерами крупнейших производителей электротехники: Legrand, EKF, КЭАЗ
-  Являемся официальными дистрибьюторами и партнерами крупнейших производителей электротехники: Legrand, EKF, КЭАЗ
-  Даем специальные цены для сборщиков на самые популярные при сборке электрощитового оборудования марки кабеля ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КВВГ, ПВС
-  Организуем индивидуальные программы хранения комплектующих для Вашего электрощитового производства и делаем доставку по мере производственной необходимости (бережливое производство)
-  Проводим аттестацию/аудит и в последующем привлекаем аттестованных сборщиков электрощитового оборудования к участию в совместной реализации наших проектов.
Мы предлагаем лучшие условия на рынке:
• Широкий ассортимент строительных и отделочных материалов в разных ценовых сегментах в наличии на складе;
• Оперативная доставка, в том числе и в день заказа;
• Бонусная программа (условия после регистрации);
• Персональный менеджер;


Электрқалқан жабдықты құрастырушылармен жұмыс істеу GQ Energy компаниясы қызметінің негізгі бағыттарының бірі болып саналады.

Біздің артықшылықтар:
  -  Тендер сатысында электрқалқан өндіру жинастыру үшін техникалық қолдау көрсетіп, аналогтарды таңдап, жобаларды өндірушілерде тіркеп ерекше бағаларды аламыз. Бізбен бірге әрбір тендер/конкурсты ұтып аласыз.
-  Біз Legrand, EKF, КЭАЗ сияқты ең ірі электртехника өндірушілердің ресми дистрибьюторлары және әріптестері болып істейміз.
-  Біз Legrand, EKF, КЭАЗ сияқты ең ірі электртехника өндірушілердің ресми дистрибьюторлары және әріптестері болып істейміз:
 -  Құрастырушылар үшін Қондырғылық Сым Винил, Қондырғылық Сым Иілгіш В, Қондырғылық Сым Винил Винил, Қондырғылық Сым Иілгіш Винил Винил, Кабель Винил Винил Иілгіш, Сым Винил Жалғастырғыш сияқты электрқалқан жабдықты құрастыру кезінде ең  кең тараған кабель маркаларға ерекше баға қойып береміз
 -  Сіздің электрқалқан өндіру үшін жиынтықтаушылар сақтау жеке дара бағдарламаларды ұйымдастырып, өндірістік қажетінше жеткізуді жасаймыз (үнемді өндіріс)
 -  Аттестация/аудит өткіземіз, кейін біздің жобаларды бірге жүзеге асыруға қатысу үшін аттестатталған электрқалқан жабдықты құрастырушыларды шақырамыз. 
Біз рыноктағы ең жақсы шарттарды ұсынамыз:
• Әр түрлі бағалық сегменттегі қоймада кең көлемінде бар болған көптеген құрылыстық және әрлеу материалдары;
• Шапшаң жеткізу, соның ішінде тапсырыс берілген күнде;
• Бонустық бағдарлама (шарттары тіркелгеннен кейін анықталады);
• Жеке менеджер;


One of the key areas of  Flexible Q Energy is working with assemblers of switchboard equipment.

Our advantages:
- We will provide technical support and make a comprehensive calculation of the cost of materials for the assembly of switchboard equipment at the tender stage, we will select analogues, register projects with manufacturers and get special prices. With us you will win any tender/competition
- We are official distributors and partners of the largest manufacturers of electrical equipment: Legrand, EKF, KEAZ
- We are official distributors and partners of the largest manufacturers of electrical equipment: Legrand, EKF, KEAZ
- We cheapen for assemblers for the most popular cable brands Installation Wire Vinyl, Installation Wire Flexible Vinyl, Installation Wire Vinyl Vinyl, Installation Wire Flexible VinylVinyl, Cable Vinyl Vinyl Flexible , Wire Vinyl Сonnecting for the assembly of switchboard equipment
- We organize individual storage programs for components for your switchboard production and make delivery as needed (lean manufacturing)
- We certify/perform an audit and subsequently attract certified assemblers of switchboard equipment to participate in the joint implementation of our projects.
We offer the best market conditions:
• A wide range of building and finishing materials in different price segments available in stock;
• Prompt delivery, including on the day of order;
• Bonus program (conditions after registration);
• Personal manager;