RUS
 • RUS

 • KAZ

 • ENG

GQ Consulting

Почему мы?
У нас есть то, что позволит Вам сконцентрироваться на своей основной деятельности – мы можем полностью взять на себя бухгалтерское и финансовое сопровождение Вашего бизнеса.


Бухгалтерское сопровождение ТОО и ИП независимо от режима налогообложения.

Позволит получить профессиональный подход к решению любых вопросов - от выбора налогообложения до расчёта заработной платы.

Бухгалтерское сопровождение включает в себя:

 • полное ведение бухгалтерского учета
 • сдача налоговой отчетности
 • сдача статистической отчетности
 • оптимизация налоговой нагрузки

Стоимость услуги «Бухгалтерское сопровождение ТОО/ИП» от 50 000 тенге в месяц.

Составление и сдача налоговой отчётности.

Своевременное и корректное предоставление отчётности в государственные органы убережёт Вас от возможных штрафов и пени. Сдача форм налоговых отчетности:

 • годовые формы 220.00, 100.00, 700.00, 911.00 формы
 • полугодовая 910.00 форма
 • квартальные 200.00, 300.00, 870.00
 • по мере возникновения обязательств 328.00, 320.00
 • расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество 701.01 форма

Сдача форм налоговой отчетности от 5 000 тенге за 1 отчет.

E-mail: asiya.zh@gqe.kz - Асия Жусупова

Разработка бизнес плана для собственников бизнеса, привлечения средств инвесторов, займов банков второго уровня, институтов развития

Бизнес план включает:

 • описание компании
 • описание продукции/услуги, анализ рынка
 • маркетинг и сбыт продукции/услуги
 • производственный план
 • организационный план
 • финансовый план

Минимальный срок написания бизнес-плана от 3 дней. Стоимость разработки бизнес-плана – от 120 тыс. тенге в зависимости от сложности проекта, сроков написания, объёма предоставленной информации.

Подготовка документации для банков второго уровня для привлечения займа под проект. Привлечение средств инвесторов, банков второго уровня, институтов развития для реализации бизнес-идеи. Разработка бюджета

Построение бюджета включает:

 • бюджет доходов и расходов на год с детализацией
 • бюджет движения денежных средств
 • прогнозный баланс
 • бюджет отдельных подразделений/предприятий группы компаний и консолидированный бюджет с выделением внутригрупповых оборотов
 • операционные бюджеты по необходимости (бюджет продаж, бюджет закупа и т.д.)
 • бюджет капитальных затрат

Минимальный срок формирования бюджета предприятия – от 7 дней. Стоимость услуги – от 200 тыс. тенге. Окончательная стоимость оговаривается при переговорах.

E-mail: r.naurzbekov@gqe.kz - Руслан Наурзбеков

GQ Consulting

Неге біз?
Бізде негізгі бизнеске көңіл аударуға мүмкіндік беретін нәрсе бар - біз өз бизнесіңіздің бухгалтерлік және қаржылық қолдауын толықтай аламыз


Салық салу режиміне қарамастан, жауапкершілігі шектеулі серіктестікті және ИП есебін жүргізу.

Бұл кез-келген мәселені шешуге - салық салудан жалақыға дейінгі кәсіби шешімді алуға мүмкіндік береді.

Есепке қолдау көрсету мыналарды қамтиды:

 • толық есепке алу
 • салық есептілігі
 • статистикалық есеп беру
 • салықтық жүктемені оңтайландыру

Айына 50 000 теңгеден бастап «Бухгалтерлік Есеп беру» ЖШС қызмет көрсетуқұны.

Салық есептілігін жасау және ұсыну.

Мемлекеттік органдарға уақтылы және дұрыс есеп беру сізді ықтимал айыппұлдар мен айыппұлдардан құтқарады. Салық есептілігінің нысандарын жеткізу:

 • жылдық нысандары 220.00, 100.00, 700.00, 911.00 нысандары
 • жарты жылдық нысаны 910.00
 • 200.00, 300.00, 870.00 тоқсан
 • мiндеттемелер туындайды, 328.00, 320.00
 • жер салығы мен мүлік салығына ағымдағы төлемдерді есептеу 701.01 нысаны

Сдача форм налоговой отчетности 1 есеп үшін салық есептілігінің нысандарын 5 000 теңгеден жеткізу.

E-mail: asiya.zh@gqe.kz - Асия Жусупова

Бизнестің меншік иелері үшін бизнес-жоспар жасау, инвесторлардан қаражат тарту, екінші деңгейлі банктерден, даму институттарынан алынған несиелер

Бизнес-жоспар мыналарды қамтиды:

 • компанияның сипаттамасы
 • өнім / қызмет сипаттамасы, нарықтық талдау
 • маркетинг және өнімдер / қызметтер сату
 • өндірістік жоспар
 • ұйымдық жоспар
 • қаржылық жоспар

Бизнес-жоспар жазудың ең аз мерзімі - 3 күн. Бизнес-жоспардың құны - жобаның күрделілігіне, жазбаша уақытқа, берілген ақпараттың көлеміне байланысты 120 мың теңгеден.

Жобаға керекті инвестицияларды екінші деңгейлі банктерден алуға құжаттар дайындау. Инвесторлардың, екінші деңгейлі банктердің, бизнес-идеяларды іске асырушы институттардың назарын аудару. Бюджетті жоспарлау

Бюджетті құру мыналарды қамтиды:

 • бюджеттің кірістер мен шығыстарын егжей-тегжейлі сипаттайды
 • ақша ағымының бюджеті
 • болжамдық теңгерім
 • компаниялар тобындағы жеке бірліктер / кәсіпорындардың бюджеті және топ ішіндегі айналымды бөлу арқылы шоғырландырылған бюджет
 • қажет болған жағдайда операциялық бюджеттер (сату бюджеті, сатып алу бюджеті және т.б.)
 • күрделі шығындардың бюджеті

Кәсіпорынның бюджетін қалыптастырудың ең аз мерзімі - 7 күн. Қызмет құны - 200 мың теңгеден. Қорытынды құны келісіледі.

E-mail: r.naurzbekov@gqe.kz - Руслан Наурзбеков

 • Home » GQ Consulting

GQ Consulting

Why us?
We have something that will allow you to concentrate on your core business - we can fully take over the accounting and financial support for your business.


Accounting support of limited liability partnership and sole proprietor irrespective of a taxation mode.

It will allow you to get a professional approach to solving any issues - from the taxation to payroll.

Accounting support includes:

 • full accounting
 • tax reporting
 • delivery of statistical reports
 • tax burden optimization

The cost of the service "Accounting LLP / IP" from 50 000 tenge per month.

Drawing up and submission of tax reports.

Timely and correct reporting to government agencies will save you from possible fines andpenalties. Delivery of tax reporting forms:

 • annual forms 220.00, 100.00, 700.00, 911.00 forms
 • half year form 910.00
 • quarterly 200.00, 300.00, 870.00
 • as obligations arise, 328.00, 320.00
 • calculation of current payments for land tax and property tax 701.01 form

Delivery of forms of the tax reporting from 5 000 tenges for 1 report.

E-mail: asiya.zh@gqe.kz - Асия Жусупова

Development of a business plan for business owners, attracting funds from investors, loans from second-tier banks, development institutions

Business plan includes:

 • company description
 • product / service description, market analysis
 • marketing and sales of products / services
 • production plan
 • organizational plan
 • financial plan

The minimum term for writing a business plan is 3 days. The cost of developing a business plan - from 120 thousand tenge, depending on the complexity of the project, the timing of writing, the amount of information provided..

PREPARATION OF DOCUMENTATION FOR SECOND LEVEL BANKS FOR ATTRACTING LOAN UNDER THE PROJECT. ATTRACTING INVESTORS, SECOND LEVEL BANKS, DEVELOPMENT INSTITUTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF A BUSINESS IDEA. DEVELOPMENT OF THE BUDGET

Building a budget includes:

 • budget income and expenses for the year with detail
 • cash flow budget
 • forecast balance
 • budget of individual units / enterprises of the group of companies and a consolidated budget with the allocation of intragroup turnover
 • operational budgets as needed (sales budget, purchase budget, etc.)
 • capital expenditure budget

The minimum period of formation of the budget of the enterprise - from 7 days. Service cost - from 200 thousand tenge. The final cost is negotiated.

E-mail: r.naurzbekov@gqe.kz - Руслан Наурзбеков